Měření přístrojem Bio-Well před a po společné meditaci na podporu Slovanství

Krásný den Vážení návštěvníci našeho webu. Tímto článkem bych se chtěl s Vámi podělit o své poznatky ze společné meditace která proběhla ve dne 5.1.2018 v čase 22:05. Jelikož jsem členem několika FB skupin, kde se uskutečňují společné meditace pro různé účely, a já se již zúčastnil několika takových meditací, tak mě zajímalo, jak tyto meditace můžou působit na člověka z energetického hlediska. Zde Vám nabízím srovnání dvou měření mé osoby přístrojem na měření energie těla Bio-Well (jak funguje takový přístroj se můžete podívat v mém dřívějším článku zde: http://energyoflife.cz/zarizeni-bio-well-na-mereni-energie-tela/). Dále pak použítí přístroje Sputnik na měření energie okolního prostředí a aktivity daného prostředí (např. jedná-li se o geopatogenní zónu, zónu vhodnou pro meditaci, vhodnou pro práci atp.). Informace o tomto zařízení můžete nalézt zde: http://gdvcamera.com/gdv-sputnik/.

 

Cíl experimentu: Změřit působení společné meditace na energetický systém mého těla.

Průběh experimentu:

 1. Měření přístrojem Bio-Well před společnou meditaci
 2. Měření přístrojem Sputnik
 3. Měření přístrojem Bio-Well po společné meditaci
 4. Srovnání dvou měření před a po společné meditaci

Výsledky prvního měření před společnou meditaci

V této části se podíváme na výsledky prvního měření energie těla mé osoby před společnou meditaci.

 1. Na prvním obrázku je změřené výsledné energetické pole orgánů a systémů orgánů (pozn. toto není aura, tento obrázek je určen pro lepší grafickou přehlednost pro následné vyhodnocení, např. oblast u nohou neodpovídá této části těla, v tomto případě pro levý obrázek oblast u lýtek odpovídá kardiovaskulárnímu systému. To se týká pár oblastí zbylé odpovídají relativně jejich umístění v těle s umístěním v obrázku). Z mého pohledu se dívám jestli je toto pole homogenní (stálé, nepřerušované), jestli nejsou viditelné výrazné výkyvy, nebo naopak velké mezery v energetickém poli orgánů. Pro toto měření mi vyšly dvě důležité hodnoty, které v experimentu budeme hodnotit a to jsou:

  Energie 61 Joulů (×10-2) Rovnováha 80%


 2. Na druhém obrázku vidíme stav a vyrovnání mých energetických center (čaker). Obrázek je rozdělen na několik částí, svislá osa uprostřed znázorňuje ideální pozici (zarovnání), kde by se měla energetická centra nacházet, levá strana od prostřední svislé osy znázorňuje oblast Jin, pravá strana od prostřední svislé osy znázorňuje oblast Jang. Dále pak vidíme barevné části zelená, žlutá, červená, které se nacházejí v pozadí obrázku. Tyto oblasti nám říkají jestli se energetická centra nacházejí v normové části (optimální= zelená), nebo je patrné nějaké vychýlení na jednu nebo druhou stranu (vychýlená = žlutá, extrémně vychýlená = červená). A jako poslední (klidně i první :-)) čeho si na obrázku všimneme jsou jednotlivá energetická centra (čakry), velikost kruhů vypovídá a jejich energii (čím větší, tím více energie v daném energetickém centru, čakře). Pro první měření před společnou meditací mi vyšly tyto důležité údaje, které si můžeme popsat. Zarovnání (poměr mezi levou a pravou záři specifických
  oblastí na jednotlivých prstech) a energie (energie záře odpovídajících sektorů). Index parametr se vypočítá na základě zarovnání, energie a speciálních parametrů korekčního koeficientu.

  Vyrovnání 87% Index 77% Průměrná energie 5 Joulů (×10-2)

 3.  Na třetím obrázku vidíme vyhodnocení, analýzu emočního tlaku (jestli je organismus ve stresu nebo ne), energii (zvýšenou, nízkou atd.), symetrii levé a pravé strany, energetickou bilanci orgánů. Ve vyhodnocení mého měření si zde povšimneme signifikantní změny, ale to necháme na porovnání měření. Zde si povšimneme nízké symetrie levé a pravé strany tzn. nejsou správně vybalancované.
 4. Na čtvrtém obrázku vidíme dva grafy, které nám zobrazují levou a pravou stranu jedná se o jednotlivé orgány a systémy. Červená linka nám znázorňuje zásoby energie v jednotlivých orgánech a systémech a oranžová linka nám zobrazuje jejich aktuální zdravotní stav co se týče energie v nich naměřené. Zelená oblast znázorňuje optimální stav energie, oranžová oblast sníženou energii jednotlivých orgánů a systémů, červená pak kriticky nízkou hladinu energie, světle žlutá oblast pro zvýšenou energii a tmavě žlutá oblast pak energii vysokou. Pro toto měření před společnou meditací mi vyšla hodnota Zásoby energie 66%. A zdravotní stav se vypočítává v parametru HS a ten jsem zde měl pro levou stranu HS= -0.55 a pravou stranu HS= -0.28 obě hodnoty zelené tzn. v normě. 

 

Výsledky druhého měření po společné meditaci

V této části se podíváme na výsledky měření energie těla mé osoby po společné meditaci.

 1. Zde vidíme energetické pole, které působí už na pohled, že energie se v něm snížila. Hodnocení si však necháme do části srovnání. Zde uvedu jen číselné výsledky měření

  Energie 40 Joulů (×10-2) Rovnováha 91%

 2. Opět, hodnocení si necháme na část článku, kde se budu zaměřovat na porovnání dvou měření, zde uvedu výsledky měření:

  Vyrovnání 93% Index 48%  Průměrná energie 3 Jouly (×10-2)

 3. Na třetím obrázku vidíme vyhodnocení, analýzu emočního tlaku, energii, symetrii levé a pravé strany, energetickou bilanci orgánů.
 4. Na čtvrtém obrázku vidíme dva grafy, které nám zobrazují levou a pravou stranu jedná se o jednotlivé orgány a systémy. Zásoby energie 6% . Levá strana HS=-0.92, pravá strana HS= -0.94 hodnoty oranžové tzn. nízká energie.

 

Srovnání obou měření

V této části se podíváme na srovnání prvního a druhého měření energie těla mé osoby před a po společné meditaci.

 1.  Zde vidíme porovnání energetických polí a jejich stav před společnou meditací a po společné meditaci (část vlevo před meditací, část vpravo po společné meditaci). Následuje v tomto pořadí pohled Vlevo, Přední, Vpravo a poslední obrázek je grafické znázornění změny energetického pole (oranžová linka před společnou meditací, fialová po společné meditaci). Když se podíváme na toto srovnání už si můžeme všimnout, že mé energetické pole se zmenšilo v případě měření po společné meditaci. To ukazuje jednak viditelný úbytek světelných emisí, které jsou vyzařovány z mých orgánů a systémů, dále pak výsledná energie, která se enormně snížila v celkové hodnotě 21 Joulů (×10-2),  hodnota rovnováhy mezi levou a pravou stranou se zvýšila z 80% na 91%. To by mohlo vyznít jako pozitivní informace, ale v další části si vysvětlíme, že toto zlepšení je dobré jen na první pohled. Dále bych chtěl upozornit na zvětšení záře u prvního obrázku (pohled Vlevo), kterého si můžeme všimnout na obrázku pro měření po společné meditaci v oblasti nad hlavou, která odpovídá orgánům hypofýza, hypotalamus, epifýza, že energetické pole se ustálilo bez výrazných výbojů jako to vidíme u obrázku vlevo a viditelně se zvětšilo. Tyto orgány jsou zodpovědné a reprezentují šesté a sedmé energetické centrum tzn. třetí oko a napojení na energie vesmíru. 
 2. Na dalším srovnání si ukážeme jak se společná meditace projevila v celkovém srovnání energetických center (čaker). Všimneme si, že celkové Vyrovnání se zlepšilo pro většinu energetických center v měření po společné meditaci. Údaj Vyrovnání na pravém obrázku nám ukazuje 93% to je posun k lepšímu. Všimneme si, že korunní čakra se zarovnala téměř na střed před meditací byla na 76% po meditaci na 97%  (v meditaci jsem používal napojení se na energie, které proudily přes tuto čakru). Dále pak vidíme posun k lepšímu pro srdeční čakru před meditací bylo vyrovnání na 74% po meditaci pak na 96%. Je třeba říct, že celkově před meditací jsem měl vcelku dobře vyrovnané čakry (žádná nezasahuje mimo zelenou oblast, tedy oblast mimo normu). Dále si můžeme všimnout, že posun k horšímu jsem zaznamenal na první čakře před meditací vyrovnání bylo 96% po meditaci 75% (v tomto může hrát roli horší pracování s prvním energetickým centrem během meditace, kdy jsem se nesoustředil tolik na uzemňování), ale i tak se dá hodnotit, že toto vyrovnání je v normě (zelená oblast). Čeho si člověk všimne je, že na levém obrázku jsou energetická centra výrazně větší tzn. že jejich energie je větší. Průměrná energie byla 5 Joulů (×10-2) po meditaci však tato energie klesla na průměrnou energie 3 Jouly (×10-2) což může značit, že během meditace jsem se hodně soustředil na dávání energie než na dostávání, ale to se mi zdá divné, protože během meditace se také pracovalo s dostáváním energie zpět, bohužel zde musím konstatovat, že mě meditace vyčerpala, což je patrné na první pohled i z údajů jednotlivých měření. Očekával bych, že meditace bude mít opačný vliv a člověk si dobije baterky. Celkově pocit z meditace byl pozitivní, i když během meditace jsem zaznamenal pár rozporuplných pocitů (např. pocit, že cítím spáleninu, pocit planoucího ohně). V průběhu meditace jsem cítil velké přívaly tepla do končetin. Převážně pak rukou, jelikož medituji s Hórovými hůlkami tak jejich vliv byl opravdu cítit doslova mi žhnuly v dlaních. Meditace pro mě byla v konečném výsledku velmi intenzivní. Byly zde velmi silné pocity jednoty, vnímal jsem více lidí, kteří se podílejí na této práci atd. toto jsou mé subjektivní pohledy. 
 3. Dále se zaměříme na srovnání analýzy emočního tlaku, energie, symetrie pravé a levé strany a energetickou bilanci orgánů. Vidíme, že emoční tlak se zvýšil, ale toto zvýšení je velmi nepatrné to mohlo být způsobeno silnějšími emocemi během společné meditace. Kde naopak vidíme markantní rozdíl, tak to je hodnota energie, která zde v grafickém znázornění je skutečně dost viditelná. Energii jsem více posílal než přijímal, z mého pohledu tato hodnota mě překvapila ze všeho nejvíce. Ze svých osobních meditací jsem zvyklý na rozdíl v energii v opačném smyslu tzn. že po meditaci mi energie naroste. Symetrie levé a pravé strany zde vypadá, že posun byl k lepšímu, ale na dalším grafu si ukážeme, že to je opravdu na první pohled. Energetická bilance orgánů se mírně zlepšila po společné meditaci.
 4. Na dalším srovnání si ukážeme energetický dopad na jednotlivé systémy a orgány v těle. Je patrné, že tato společná meditace mi dala pořádně zabrat a doslova mě vycucla ze zásob energie, což se následně projevilo v grafu, kde vidíme hodnotu Zásoby energie 6% (opět oranžová linka slabě viditelná je pro měření před meditací, fialová linka je po společné meditaci) v měření před meditací tato hodnota byla na 66%. Vidíme, že fialová linka skoro na žádném orgánu nebo systému nepřesahuje do zelené optimální oblasti. Organismus přišel o většinu svých energetických zásob tzn. vidíme kolik jsem poslal své dostupné energie na společnou věc. V druhém grafu pak vidíme zdravotní stav, tam není posun tak markantní, ale i tak na oko velmi viditelný a zhoršený. Fialová linka zasahuje do oranžových oblastí, pro některé orgány se drží v zelené optimální oblasti pro ostatní je na pomezí, nebo částečně pod optimální hranicí. Zde je vidět, že ačkoliv se symetrie mezi levou a pravou stranou zlepšila, tak v důsledku malé energie a energetických zásob orgánů a systémů je toto zlepšení jen na oko a v konečném výsledku byl stav před meditací z energetického hlediska pro mě v uvozovkách „lepší“, i když ukazatel symetrie levé a pravé strany byl v hodnotě nízké 80.68. 

 

Měření přístrojem Sputnik

V následující části se podíváme na výsledky měření na přístroji Sputnik pro měření energie v prostředí během společné meditace. Zde uvedu jen několik obrázků, jelikož k vyhodnocení těchto grafů ještě nemám dostatečné zkušenosti a informace jak správně vyhodnotit tyto grafy, na jaké oblasti se zaměřit a jak tyto informace správně zpracovat a interpretovat. Také zde musím zmínit, jak probíhalo toto měření. Meditoval jsem v obývacím pokoji při vypnutých světlech, mobilních zařízeních (tablet, mobil) , ty byly nastaveny na režim letadlo (vhodnější by bylo tyto zařízení úplně vypnout, aby se jejich vliv nezapočítal do měření, ale mobil jsem používal pro přehrávání zvukové stopy k meditaci), vypnutý stolní PC, TV. Už teď vím, že příští měření bude vhodnější spustit delší dobu před započetím měření prostředí, jelikož senzoru Sputnik trvá cca 30 min. než se křivka stabilizuje na lehké kolísání. V mém případě jsem mohl brát v potaz oblast od cca 20. minuty měření tzn. že před začátkem meditace mám naměřený úsek cca 8 min. což je dle mého názoru málo pro projevení se výrazných změn a odchylek. Meditaci jsem začínal od cca 28. minuty od započetí měření. Po meditaci jsem nechal měření zapnuté cca 11 minut (také příště vyzkouším delší dobu). Na výsledné grafy se můžete podívat níže:

Graf 1 – Energie-Odchylka-Entropie (první červená linka znamená začátek meditace, druhá pak znamená konec meditace)

 

Graf 2 – jelikož výpočet pro změření úrovně aktivity prostředí se vypočítává až po cca 35. minutách vidíme v grafu jeden sloupec, který odpovídá části měření v průběhu meditace. Z grafu je vidět, že  úroveň aktivity prostředí je na hodnotě 37.69 relativních jednotek a to odpovídá Nízké aktivitě vhodné k meditování a jejím vlivu na člověka, jakou jsou zpomalování metabolismu, uklidnění.

 

 

Závěr

Nebudu zde hodnotit výsledky, ty jsou jaké jsou a sami si můžete udělat obrázek o tom, jak na mě společná meditace zapůsobila. Tímto jsem chtěl jenom předložit měření, které se zakládá na výsledcích několika let experimentů, nespočtu vědeckých publikací od vynálezce měřícího přístroje Bio-Well pana Dr. Konstantina Korotkova a dalších jeho kolegů. Už teď mi v hlavě vyvstaly další možné použití tohoto skvělého přístroje a několik možných experimentů, které by se daly vyzkoušet. Jako první, a to musím vyzdvihnout, mi v průběhu meditace přišel nápad na spojení svých možností s panem Vlastimilem Strachovským , který se zabývá léčením a dobíjením energie na dálku (jeho rozhovor na Svobodném vysílači jsem poslouchal tentýž den :-)). Výsledky takového působení by bylo opravdu skvělé vidět jak se říká černé na bílém. Popřípadě se obrátit na skupinu, která se zabývá společným léčením na dálku ve které také působí spolu s dalšími lidmi. Dále jsem tyto zařízení chtěl vzít s sebou na meditaci s Petrem Chobotem v Ostravě dne 16.1.2018 (mám to nejblíže ze všech měst). Byl bych velmi rád kdybych se mohl potkat s některými z Vás, a pokud by byl zájem mohli bychom provést měření vícero účastníků Petrovy meditace (před a po + měření energie prostoru). A mnoho dalších nápadů. Dále očekávám v nejbližších dnech doručení speciální elektrody na tekutiny, kde se dá testovat vliv energetického působení např. na vodu. Ale toto si necháme do příště. Snad Vás můj článek zaujal a vzbudil ve Vás aspoň trochu zvědavosti, já se na sdílení těchto informací těšil jako malý Jarda 😀

Mějte se krásně a budu velmi rád za jakékoliv ohlasy, komentáře, sdílení.

Děkuji Vám za Váš čas!

A na úplný závěr ukázka z 3-D zobrazení energetického pole před a po společné meditaci.

Jiří Plucnar
Pracuji jako Test engineer ve společnosti Tieto. Jako koníček jsem si spolu se svým bratrancem pořídil tento web, abychom mohli šířit informace, které se často, nebo vůbec neobjevují v mainstream mediích. Zajímám se o téma pyramid, osobního rozvoje a alternativního pohledu na svět kolem nás.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.