Práce s Hórovými hůlkami a působení na vodu

Krásný den Všem návštěvníkům. Tímto článkem bych se chtěl s Vámi podělit o své poznatky z mého soukromého výzkumu pomocí přístroje na měření energie těla Bio-Well, jak funguje takový přístroj se můžete podívat v mém dřívějším článku zde: http://energyoflife.cz/zarizeni-bio-well-na-mereni-energie-tela/). Jelikož vlastním Hórovy hůlky, a již dříve jsem demonstroval, jak tyto hůlky působí na energii lidského těla, zaměřil jsem se v tomto experimentu na praktické využití mých poznatků a vyzkoušel jsem experiment zaměřený na myšlenkové působení na vodu během meditace. V tomto článku Vám nabídnu pohled na měření před meditací, pohled na grafy z měření vody pomocí vodní elektrody, měření krátce po skončení působení na vodu (před vypitím vody) a nakonec se podíváme na měření po vypití vody.

Cíl měření: zjistit vliv myšlenkového působení na vodu s použitím Hórových hůlek a porovnání měření na přístroji Bio-Well z průběhu celého experimentu.

Průběh experimentu byl následující:

  1. Kalibrace přístroje Bio-Well před samotným zahájením experimentu
  2. Měření „A“ před meditací a působením na vodu
  3. Příprava vody a začátek skenování testované vody (použil jsem sklenici vody naplněnou normální kohoutkovou vodou)
  4. Měření „B“ těsně po skončení meditace a působení na vodu, následné vypití experimentální vody
  5. Měření „C“ po uplynutí cca 30min od požití experimentální vody

Popis experimentu

Před začátkem experimentu jsem provedl kalibraci zařízení Bio-Well, aby výsledky měření byly relevantní a odpovídající skutečnosti. Kalibrace zařízení se provádí na denní bázi. Po úspěšném provedení kalibrace přístroje Bio-Well, jsem provedl první měření mé osoby (měření „A“) před začátkem meditace a působení na vodu, toto měření jsem provedl v 10:20.

Následovala přípravná fáze a přichystání experimentální vody a instalace vodní elektrody, která se používá pro měření. Začátek měření vodní elektrodou byl v čase 11:06 a celkově měření trvalo 1h 20min. V první fázi měření vody probíhá tzv. snímkování prostředí tato fáze se vylučuje z měření, jelikož se jedná o první minuty měření, kde křivka grafu vykazuje veliké odchylky, jedná se o předpřípravnou fázi.

Následuje klidová fáze pro zaznamenání vlivu okolí na experimentální vodu, křivka grafu se stabilizuje do určité hladiny, která pak slouží jako reference pro porovnání stavu vody před mentálním působením a po mentálním působení. Tuto část můžeme nazvat přípravnou fází, v mém experimentu tato přípravná fáze trvala 30 minut.

Po této přípravné fázi následovala v čase 11:44 meditační fáze, kterou jsem prováděl ve vedlejší místnosti. Na vodu jsem nepůsobil hned od začátku meditace, provedl jsem dechové cvičení, tak abych zklidnil svou tepovou frekvenci a přivedl se do hlubšího meditačního stavu (meditace a mozkové vlny). Po této fázi jsem začal pracovat se svou myslí a představoval (vizualizoval) jsem si sklenici vody, která stojí na zelené židličce ve vedlejším pokoji. Tuto představu jsem udržoval po nějakou dobu. Dále jsem si představoval jak ze Země vychází světelný proud, který proniká skrz vodu a ovlivňuje ji, k této představě jsem připojil pozitivní myšlenky (např. lásku) a soustředil se na to, abych tento obraz udržel ve své mysli co nejdéle.

V průběhu této fáze se mé ruce, ve kterých jsem držel Hórovy hůlky, znatelně zahřály, cítil jsem tep ve svých dlaních a veliké teplo. Nastavil jsem ruce tak, jakoby sklenice s experimentální vodou byla uprostřed mých dlaní. Okamžitě jsem ucítil, jak se teplo doslova přelévá z jedné dlaně na druhou a pulsuje. Takto jsem na vodu působil několik minut. Poté jsem pomalu ukončil meditaci.

Po skončení meditace jsem vypnul měření vody na přístroji Bio-Well. Experimentální vody jsem se nedotýkal a nijak jsem s ní nemanipuloval. Provedl jsem měření těsně po meditaci a působení na vodu s pomocí Hórových hůlek. Toto měření si označíme jako měření „B“. Po provedení měření „B“ jsem vypil experimentální vodu, na kterou jsem před tím v meditaci mentálně působil. Po 30 minutách jsem provedl konečné měření „C“, abych zkontroloval, jaký vliv měla voda na můj organismus a jak vypadá clekový energetický stav po meditaci s Hórovými hůlkami.

Pár fotek z přípravné fáze experimentu

Obr. 1 Celkový pohled na měřící přístroj Bio-Well, zapojenou vodní elektrodu ponořenou do sklenice s vodou
Obr. 2 Detail sklenice s vodou a vodní elektrodou
Obr. 3 Meditační polštářek a Hórovy hůlky ve vedlejší místnosti připravené k experimentu 

Srovnání třech měření z průběhu experimentu

V následující kapitole se podíváme na srovnání třech měření mé osoby v průběhu celého experimentu. Tyto měření jsme si pojmenovali již dříve jako měření A,B,C. Díky programu Bio-Well si můžeme názorně ukázat výsledky z mého měření a porovnat naměřené hodnoty. Uvidíte sami v přehledné formě, že výsledky jsou opravdu zajímavé. 

Lidské Energetické Pole je nejcitlivějším odrazem fyzického, emočního, a v některých případech spirituálního stavu člověka. Obraz energetického pole, vytvořený v softwaru Bio-Well, je založen na myšlenkách Tradiční Čínské Medicíny a ověřen 18 lety klinických zkušeností stovek lékařů s mnoha tisíci pacienty. Bio-Well není lékařský přístroj, není určen pro lékařskou diagnostiku. Umožňuje provádění energetických analýz.


Obr. 4 Pohled zepředu 

Na výše zobrazeném grafickém znázornění vidíte (obr. 4), jak se v průběhu experimentu měnila energie mého těla. Pro měření A to bylo 51 Joulů (x10-2) po skončení meditace, měření B se energie navýšila na 55 Joulů (x10-2) a konečné měření C je viditelný obrovský nárust celkové energie těla na 65 
Joulů (x10-2). Pro měření A jsem zvýraznil také oblasti, které z pohledu analýzy energie a její intenzity znamenají oblast zájmu. V následných snímcích pro měření B,C můžete vidět, jak se tyto oblasti měnily. Pro měření C můžeme vidět výrazné zlepšení. Obr. 5 nám znázorňuje celkový stav energie pro pohled vlevo, přední pohled, pohled vpravo. Kde vidíme jasný nárust energie pro měření C ve všech případech.

Obr. 5

Pro další znázornění toho, co se odehrávalo s mým tělem a energií v průběhu experimentu , si ukážeme vyrovnání mých energetických center. Na Obr. 6 můžete vidět změny pro jednotlivá měření. Vyrovnání pro měření A bylo 87%, vyrovnání energetických center pro měření B bylo 93%, vyrovnání pro měření C bylo také 93% s tím rozdílem, že energie pro jednotlivá energetická centra se výrazně zvětšila, čehož si všimneme na Obr.6 ve velikosti jednotlivých energetických centrech. 

Obr. 6 stav energetických center v průběhu experimentu

Obr. 7 nám ukáže jaké byly mé zásoby energie v průběhu experimentu a jak se tyto zásoby měnily. 2018-12-05 10_20 – Plucnar Jiří 74%, 2018-12-05 12_34 – Plucnar Jiří 88%, 2018-12-05 13_08 – Plucnar Jiří 100%

Obr. 7 Zásoby  energie

Zde Vám přikládám srovnání těchto měření ve fromátu PDF:

Graf z měření vodní elektrodou 

Zde Vám budu prezentovat, jak vypadal graf z měření vodní elektrodou, která se používá pří zkoumání vlivu okolních podnětů např. hudby, mentálního působení, elektromagnetického působení atd. Celý graf se zde bohužel nevejde, ale pro Naši ukázku si ho rozdělíme a popíšeme jednotlivé části. Na Obr. 8 můžete  vidět více grafů seřazených pod sebou, které reprezentují graf intenzity, energie, odchylky S, entropie. První červená čára v grafu znázorňuje začátek meditace, druhá znázorňuje mentální působení na vodu, třetí pak konec působení na vodu. Už na první pohled je viditelné, jak se meditace a působení na vodu projevilo ve všech grafech zachycujících průběh experimentu.  Dále si pak vysvětlíme co znamenají měřené veličiny:

  1. Intenzita –  Parametr programu Bio-Well  se vypočítá jako střední hodnota intenzity (jas od 0 (černá) do 255 (bílá)) pixelů GI , které se týkají analyzovaného objektu (kde GI znamená Glow Images – digitální snímky vytvořené programem Bio-Well po zpracování záře ze zkoumaného předmětu, v našem případě vody)
  2. Energie – Parametr programu Bio-Well získaný jako číselné vyhodnocení energie záře zachycené zařízením Bio-Well a vypočtená jako násobení plochy, průměrné intenzity a korekčního koeficientu.
  3. Odchylka S –  parametr programu Bio-Well vypočtený jako standardní odchylka parametru  Plochy za posledních 20 pořízených GI.
  4. Plocha – Parametr programu Bio-Well se vypočítá jako počet pixelů na GI týkajícího se analyzovaného objektu.
  5. Entropie –  je jedním ze základních a nejdůležitějších pojmů ve fyzice, teorii pravděpodobnosti a teorii informace, matematice a mnoha dalších oblastech vědy teoretické i aplikované. Vyskytuje se všude tam, kde hovoříme o pravděpodobnosti možných stavů daného systému. 
Obr. 8 Grafy z měření vodní elektrodou

V následujících obrázcích si ukážeme jak vypadal graf v průběhu přípravné a klidové fáze a jak se změnil v průběhu působení na vodu. 

Intenzita a energie v  průběhu experimentu

Odchylka S a Entropie v průběhu experimentu

Celkový pohled na průběh experimentu

Celé zpracování experimentu si můžete prohlédnout ve formátu PDF.

Závěr

Jak už se podařilo zjisti mnohým např. japonskému vědci Masaru Emotovi jsou lidé schopni svými pozitivními i negativními myšlenkami ovlivnit svět kolem sebe. Je tak velmi důležité s jakými myšlenkami a záměrem přistupujeme nejen k sobě, ale i ostatním lidem. Jak je známo je lidské tělo tvořeno přibližně ze 70% tekutinou. Tuto naši tekutinu jsme schopni ovlivnit Našimi myšlenkami. Díky tomuto experimentu jsem  si mohl na vlastní oči dokázat, že tomu tak opravdu je a tuto svou zkušenost Vám nyní velmi rád předávám v podobě toho článku. Grafy z měření vodní elektrodou Nám ukazují přesný okamžit vlivu na experimentální vodu a je na první pohled patrné, že vliv byl velmi silný. Z hodnocení měření přístrojem Bio-Well mé osoby je jasně vidět, jak se měnila má energie ze stavu před meditací a působením na vodu a po meditací. Následné skokové zvýšení mé osobní energie po vypití vody je přímo bijící do očí. Pokud jste článek dočetli až sem velmi Vám za to děkuji. Jestli Vás zajímá cokoliv o tomto experimentu s Hórovými hůlkami a působením na vodu, pak neváhajte a kontaktujte mě na Naší FB stránce, popřípadě na emailové adrese info@energyoflife.cz

Jiří Plucnar
Pracuji jako Test engineer ve společnosti Tieto. Jako koníček jsem si spolu se svým bratrancem pořídil tento web, abychom mohli šířit informace, které se často, nebo vůbec neobjevují v mainstream mediích. Zajímám se o téma pyramid, osobního rozvoje a alternativního pohledu na svět kolem nás.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.