Pozitivní a negativní zkušenosti získané během stavby experimentální pyramidy.

Tato část obsahuje zkušenosti nabyté během výstavby experimentální pyramidy. Naleznete zde důležité informace,  které Vám pomohou při vybudování vlastní pyramidy, ať už pro soukromou či veřejnou potřebu.

Při zohlednění všech zkušeností popsaných v této části se vyvarujete chyb a budete schopni vybudování plně funkční pyramidy.

Konstrukce experimentální pyramidy u Priozerska byla koncipována zcela ojedinělým způsobem tak, aby využívala jednotlivých poznatků starodávných civilizací a v praxi umožnila projít jednotlivými etapami navrhování a stavby struktury, přičemž využívala moderních poznatků a technologií, které na Zemi dosud nebyly použity.

Konstrukce obsahovala architektonické prvky i energetické systémy, které se komplexně nepoužívaly při stavbě známých starodávných staveb, avšak vycházely z jejich jednotlivých systémů. V podstatě byl plánován ambiciózní projekt - využít zkušenosti našich předků, ale zajít dále než naši předchůdci a to propojením jednotlivých technologií a znalostí používaných napříč historií naší Země.

Abychom slyšeli pyramidu, spojili se s ní a cítili její vibrace, do jejích parametrů byly obsaženy biometrické údaje konkrétní osoby, a to od Valery Uvarova, který stojí za dlouhověkým bádáním.

Zajímalo nás, jak bude reagovat pyramida, jejíž fyzická a energetická struktura není postavena na abstraktních souborech proporcí Zlatého Řezu, ale vychází z úzkého spektra hodnot, které jsou reflektovány v určitém smyslu ve fyzické a energetické struktuře osoby a jsou součástí toho, co určuje lidskou osobnost a její individuální biologickou frekvenci. Tento způsob naladění umožňuje člověku napojit (naladit) se na „Zdroj“, který byl od dávných časů nazýván „Stvořitel“, jehož jsou lidé součástí a to skrz energetické schránky (obaly), které má každý člověk, avšak o kterých nejsou lidé dostatečně informováni.

Získané zkušenosti nám dovolily porozumět principům a mechanizmům pyramid. Pochopit jak správně naladit  pyramidu tak, aby splňovala specifické úlohy, a také jak formulovat Kánon pro moderní věk, tedy soubor klíčových zásad, na základě kterých musí být plánování a stavba každého energetického objektu prováděna.

Výsledkem tohoto experimentu bylo pochopení významu některých architektonických řešení stavitelů pyramid a rovněž zahájení nejambicióznějšího projektu od roku 2011, a to plánování a výstavbu prvního komplexu třinácti pyramid na světě.

Komplex pyramid stavěný na Sibiři

HLAVNÍ PRIORITA

Většina vědců soustřeďuje pozornost na matematické, astronomické a filozofické principy zakotvené v proporcích starověkých pyramid.

Když jsem popsal tyto principy ve své knize (Pyramidy, Dědictví bohů) a začal jsem stavbu experimentální pyramidy, dospěl jsem k závěru, že nejdůležitějším a nepopsaným tématem je otázka uspořádání stavebních prací, kvalita a čas strávený výstavbou, na kterých konečný výsledek přímo závisí.

Ze zachovaných zdrojů je známo, že více než sto tisíc lidí se podílelo na stavbě Cheopsovy pyramidy. Stavba pyramidy trvala 20 let. Během této doby bylo na pyramidu uloženo 2,5 milionu bloků!

Otázkou je, jak musí být práce na staveništi organizována, aby byla zajištěna pracovní rychlost nejméně čtyř bloků za minutu! A to každý den, 24 hodin denně, po dobu 20 let bez víkendu!

Pouze experiment by mohl ukázat, s jakými potížemi se naši předchůdci setkali při stavbě pyramid. Toto není jen problém po technické stránce.

SKRYTÁ RIZIKA

Během mnoha let výzkumu i prováděného experimentu je zcela jisté, že pyramidy nebyly postaveny otroky. A to z toho důvodu, že od otroka, který je veden na staveniště silou, nemůžeme očekávat svědomitost a vysokou kvalitu výkonu při stavbě tak vysoce přesných struktur, jako jsou pyramidy. Musíme vzít v úvahu, že vibrace strachu z krutého trestu nebo strachu ze smrti jsou v zásadě nepřijatelné během procesu stavby pyramid.

To je dáno tím, že energetické vlastnosti budoucí pyramidy, jsou přímo závislé na kvalitě myšlení a duchovní vyspělosti těch, kteří se přímo podílejí na budování této stavby. Proto, jenom speciálně trénovaní lidé, kněží s vnitřním duchovním klidem, by mohli být pověřeni stavbou pyramid. V tomto základním principu nemůžeme mít žádný kompromis.

Celý svět je obeznámen s objevem japonského vědce Masaru Emota, který prostřednictvím svých laboratorních studií jasně ukázal, jak struktura vody reaguje na kvalitu lidského myšlení.

Při konstrukci experimentální pyramidy se vyskytl přesvědčivý důkaz, že tento faktor se plně vztahuje nejen na vodu, ale obecně na vše, co tvoříme. Kromě toho struktura pyramidy zesiluje vibrace myšlení a jednotlivé myšlenky jsou několikanásobně zesíleny. Pyramida postavená lidmi s nízkým vnitřním duchovním klidem, přemýšlející negativně během jejího konstrukčního procesu a ještě více během jeho používání, bude vyzařovat negativní energii!

Přítomnost negativních vibrací v jakékoliv formě není přijatelná během procesu výstavby pyramid, proto nemohly být egyptské pyramidy postaveny otroky.

 

Důležitý závěr - stavba pyramidy musí začínat správným výběrem těch, kteří ji postaví.

PŘESNOST VÝKONU PRÁCE

Rozhodující roli pro získání správného konečného výsledku hraje precizní dodržování všech podmínek a specifikací stanovených v projektu. Především se jedná o přesné dodržování geometrických parametrů.

Pyramida je nástroj, který otevírá skutečně fantastické vyhlídky před lidstvem, ale za jedné podmínky! Pyramida musí být specificky naladěná na osobu a musí obsahovat řadu kriticky důležitých prvků spojených s klíčovými kosmoplanetárními konstantami. Všechny parametry pyramidy ve výstavbě proto musí velmi přesně splňovat stanovené hodnoty s minimální tolerancí. Přesnost je jedním z důvodů, proč pyramidy v Gíze navržené a postavené prastarými architekty jsou tak obrovské.

Požadavek na postavení tak obrovských pyramid v oblasti Gízy byl diktován třemi důvody:

  1.   Navzdory skutečnosti, že stavba pyramid v oblasti Gízy nebyla vybrána náhodně, energeticky toto místo bylo a zůstává velmi slabé. Aby byly vykompenzovány slabé energetické toky a pyramida byla funkční, musela být postavena veliká. Energetická nedostatečnost místa stavby byla kompenzována velikostí a hmotností pyramid. Čím větší je pyramida, tím větší je její hmotnost, tím silnější je její vliv na prostorově-časovou strukturu oblasti, tím vyšší je její vnitřní energie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  2.   Vzhledem k délce základny Cheopsovy pyramidy rovnající se 232 metrům bude odchylka od stanovených rozměrů o 15-20 cm vzhledem k měřítku pyramidy zanedbatelná (setiny procent), což je srovnatelné s přesností atomových hodin. Při stavbě pyramid desetkrát menších by tato tolerance měla být maximálně 1 cm na 23,5 metrů, ovšem mnohem přesnější je rozmezí v řádech milimetrů.

Jako příklad současné kvalitní práce může sloužit dvanáctistěnná základna, na níž stojí centrální pyramida pyramidového komplexu postaveného na Sibiři.

Dvanáctistěnná základna je vepsaná do kruhu o průměru 36 metrů. Odchylka od dané hodnoty mezi dvěma protilehlými čelními plochami tohoto dvanáctistěnu ve vzdálenosti 33 metrů je pouze 4 mm! Ověřeno pomocí laserového zařízení.

Komplex pyramid v blízkosti města Tomsk na Sibiři.

Finální dokončení a leštění čelních ploch bylo prováděno ručně.

12 stěnná základna hlavní pyramidy u města Tomsk

3.  Třetí důvod, je spojen s laděním pyramidy, tak aby vykonávala velmi specifické úkoly. Proto se Cheopsova pyramida liší od všech ostatních pyramid na světě a zaujímá zvláštní místo mezi starověkými strukturami. Celkově to vyžadovalo vytvoření nástroje o výšce 146,6 metru.

Při správném výběru místa může být postavena mnohem menší, a přesto mnohem účinnější pyramida než ty, které byly doposud postaveny. Musíme také říci, že Cheopsova pyramida funguje jen 49 dní v roce - po zbytek času je \"tichá\". Moderní pyramidy postavené v Rusku však fungují 365 dní v roce, s výjimkou dnů slunečních a magnetických bouří.

S kompetentním výběrem jejich poměrů, přesností výkonu práce a dodržováním všech podmínek se pyramida stává něčím jako živá bytost, která se okamžitě naladí na lidskou schránku, působí na ni hlubokým imuno-modulačním účinkem, zpomaluje proces stárnutí a napravuje stávající poruchy pomocí mechanismů, daných samotnou povahou člověka.

Pokud však pyramida není vybudována přesně, zvláště v případě hrubých odchylek, může mít její vliv za určitých okolností velmi negativní důsledky.

Jako příklad takového výsledku může sloužit dříve zmíněná Cheopsova pyramida!

To, co vidíme dnes, je vážně poškozený nástroj - jeho vnitřní energetický obrys, vnitřní geometrické parametry jsou zachovány, ale jeho vnější energetický obrys, vnější povrch rezonátoru určený k synchronizaci energetické struktury člověka s energetickou strukturou Země, je poškozen.

Vnitřní struktura Cheopsovy pyramidy.

Proto je návštěva Cheopsovy pyramidy extrémně nebezpečná a může mít vážné následky, zvláště během období slunečních a magnetických bouří.

Mezi mnoha lidmi, kteří navštěvují Cheopsovu pyramidu, může dojít k nástupu rakoviny nebo jiných závažných poruch a většina z nich nemá možnost pochopit, co přesně a proč se jim přihodilo!

Valery Uvarov se osobně setkal s lidmi, kterým se náhle vážně zhoršil zdravotní stav a to ihned po návštěvě Cheopsovy pyramidy. Samozřejmě, tito lidé jej nespojovali s návštěvou pyramidy a později se rozhodli mlčet o této okolnosti.

NEGATIVNÍ ZKUŠENOST

Experimentální pyramida nedaleko Priozerska byla postavena na místě, jehož majitel souhlasil s tím, že ji poskytne k výstavbě neobvyklé struktury. Boris Kiselev je natolik zvláštní typ člověka a příliš vzdálený od tématu výstavby pyramid, že již na začátku bylo nutné vyjasnit si dvě hlavní podmínky jeho účasti na projektu.

Boris Kiselev
  1. Konstrukce na pozemku někoho jiného nese vždy určité riziko. Boris Kiselev souhlasil, že poskytne své místo, protože očekával zázraky z účinků pyramidy. Kromě toho v té době nebyla k dispozici žádná další stavba. Boris musel být určitým způsobem zapojen, aby se na projektu podílel a nebyl jen tím, kdo čerpá výhody z tohoto projektu. Proto převzal určitou zodpovědnost a investoval do projektu 40 000 USD a já musel zajistit zbývajících 960 000 USD, jelikož Boris už takovými prostředky nedisponoval.

  1. Vzhledem k tomu, že staveniště bylo 110 km od Petrohradu a Borisův dům pouhých 30 metrů od staveniště. Z tohoto důvodu to byl on, kdo musel každý den opustit dům a kontrolovat kvalitu stavebních prací. Pozornost se především zaměřila na dodržování geometrických parametrů dle poskytnutých nákresů.

Bylo to nutné kvůli mému zaneprázdněnému rozvrhu a pravidelným pracovním cestám. Často jsem nemohl dorazit na stavbu, takže jsem se musel plně spoléhat na Borise.

V létě roku 2010, kdy bylo tělo pyramidy připraveno, byl tým odborníků, kteří provedli plánování experimentální pyramidy poslán na staveniště, aby provedli kontrolní měření pomocí laserového zařízení.

Pyramida u Priozerska

Výsledky byly depresivní. Odchylky od daných hodnot se ukázaly jako tristní. Peníze a roky strávené na stavbě nebyly využity tak, jak bylo plánováno.

Získaný negativní výsledek však obsahuje velmi důležitý materiál, který se bezpochyby stane součástí vědy pyramid a jejich vlivů na lidskou bytost.

Ověření fyzické struktury pyramidy ukázalo následující:

1. V první řadě dvoustranná, celková fyzická a energetická asymetrie.

Několik slov o tom, jak tyto faktory ovlivňují organismus a jak návštěva takové pyramidy může ovlivnit zdraví člověka!

Při navrhování pyramidy ve fyzické i energetické struktuře byly tělesné a energetické struktury lidské bytosti ztělesněny.

Lidský organismus je uspořádán tak, aby jeho fyzická struktura byla projekcí jeho energetického systému.

Energické obaly těla lidské bytosti obsahují matrice nejdůležitějších systémů organismu. Například, když mentálně oddělíme první energetický obal z vícevrstvé lidské aury, uvidíme v ní matici energetických kanálů, která je kopií cévního systému.

Druhé energetické tělo obsahuje matrici periferního sympatického nervového systému, třetí centrální nervový systém.

Matrice energetických kanálů je jakousi energetickou kostrou, která v průběhu růstu organismu vytváří cévní systém nestálým způsobem. Pokud vaskulární systém přivádí krev do různých částí těla a obsahuje všechny druhy živin i kyslíku, pak energetické kanály vibrují na určité frekvenci a mají specifický účinek na charakteristiky metabolických procesů, čímž dávají krvi (biologická voda) speciální vlastnosti.

Matrice energetických kanálů (mapa jejich umístění) musí přesně odpovídat mapě umístění cévního systému. Jinými slovy, oba systémy (mapy) musí být symetrické, to znamená absolutně shodné. Jakákoli porucha v organizmu, zvláště v závažných případech, je vždy doprovázena posunem energetických kanálů vzhledem k cévnímu systému, což vyvolává nástup negativních procesů.

Například těžké onemocnění, jako je rakovina nebo Brechtěrevova choroba, z jednoho či druhého důvodu začínají přesně tak, že se objevuje takzvaná bilaterální a celková bioenergetická asymetrie - to znamená posunutí mapy energetického kanálu vzhledem k cévnímu systému. Ale pojďme zpátky k pyramidám.

Když je správně postavený základ pyramidy: fyzická struktura, její vnější a vnitřní obrysy musí být synchronizovány se svou energetickou strukturou. To znamená, že vnější a vnitřní tvary pyramidy, její vnější a vnitřní energetické obrysy musí být přesně vnořené uvnitř toho druhého. Vnitřní energetický obrys (matice) pyramidy je tvořen hranicí přechodu mezi médiem ve vnitřních komorách a mezi vzduchem (plynným médiem) a stěnami (pevném médiem).

Kontrola parametrů pyramidy ukázala dvoustrannou a celkovou symetriální dislokaci jeho fyzikálních a energetických struktur vůči sobě navzájem (bioenergetika týkající se člověka).

Matrice vnitřních komor je posunuta ve vztahu k vnějším obrysům o 4 stupně. Symetrie základny pyramidy se odchýlila o 4 cm.

Centrální osa symetrie vychýlená o čtyři stupně.

Pokud je hlavní posun (asymetrie) umístěn v zóně energetické projekce lidské hlavy, znamená to, že pyramida může mít extrémně negativní účinek na matrici neurálních struktur mozku.

Tento faktor je zvláště nebezpečný pro ty, kteří plánují rodinu. S velmi vysokou pravděpodobností, po návštěvě pyramidy, kterou dnes vede Novikov a Kiselev, se může narodit dítě se závažnými odchylkami v genetice jeho mentálních struktur. Jednodušeji řečeno, s těžkým postižením v jeho duševním vývoji.

Před několika lety se tuto pyramidu rozhodl navštívit pár, který se chystal pořídit si další dítě. Když se dítě narodilo, ukázalo se, že absolutně zdravému páru se čtyřmi normálními zdravými dětmi se narodilo dítě se závažnými genetickými poruchami souvisejícími s jeho strukturou mozku.

Horní část pyramidy je zóna energetické projekce lidského mozku a jeho hypotalamo-hypofýzového systému.

Mějte na paměti, že nesprávně postavená nebo poškozená pyramida je časová bomba.

2. Další negativní vlastnost pyramidy u Priozerska, která je důsledkem asymetrie její fyzické a energetické struktury a také proto, že je prostě nedokončena, spočívá v tom, že tato pyramida není schopna přeměnit negativní složku energetického toku vystupujícího ze Země ani energie nemocných lidí.

Pyramida je generátorem energií různých rovin, a současně je akumulátorem těchto energií. Tato nabíjecí vlastnost časem činí pyramidu silnější a silnější. V tomto ohledu bychom měli mít na paměti následující skutečnosti.

Pyramida je koncentrátorem energetického toku Země, který také vždy obsahuje negativní složku, a proto je ve fázi plánování nezbytné zajistit speciální struktury (rezonátory) určené k \"odříznutí\" této negativní složky toku energie ze Země. Tyto prvky pyramidového designu však nebyly postaveny. Nadřazený je ještě jeden faktor.

3. Lidé, kteří tuto pyramidu navštěvují, čas od času přinesou do této pyramidy nejen energii svých osobních problémů a duchovní kvality (zvláště negativní), ale také energii onemocnění, čímž se zvyšuje negativní psychoenergetický potenciál pyramidy. Jedná se o velmi důležitý aspekt energetické hygieny pyramid. Jako příklad může opět posloužit Cheopsova pyramida i pyramida postavená na střeše vrcholu 16patrové budovy v Petrohradě.

Pyramida na střeše budovy.

Neuvědomujíc si tento mechanismus, lidé, kteří vstupují do pyramidy Cheops nebo Novikov-Kiselev, se nevyhnutelně stanou nositeli těchto negativních energií. Stejně jako ti lidé, kteří podle vůle osudu koupili byty ve výše zmíněném domě v Petrohradě. Tento účinek energetické kontaminace je nevyhnutelný, protože negativní energie jsou drsnější a silnější než jemné. Nehovoříme zde o evolučních procesech vyžadujících desítky tisíc let pro pomalou a hlubokou přeměnu energie tmy na energii Světla. Jedná se o lidi, kteří navštívili nebo navštíví pyramidu Novikov-Kiselev. Z krátkodobého hlediska je účinnost vlivu tmy vždy silnější než světla. Důkazem toho bylo vždy, a jako takové bude i nadále sloužit, negativní rétorika, která nemá žádný rámec slušnosti, která se snaží zdiskreditovat vše, co vyzdvihuje její zlou podstatu. Lidé, kteří se nedobrovolně zapojí do tohoto procesu, by si měli pamatovat: každá nekonstruktivní, zvláště negativní rétorika je přímým znamením Luciferových machinací ...

Zdůvodnění efektivity a mechanismu konfrontace mezi temnotou a světlem si pamatujte staré rčení, že malá lžíce dehtu zkazí barel medu ...

Bronzový zvon instalovaný v pyramidě není schopen vyčistit pyramidu z negativních energií, protože má jinou synchronizační funkci. Zvon je navržen pro použití v energeticky čistém prostředí, aby synchronizoval vibrace všech buněk organismu s čistými energiemi. Ale v daném případě zvon synchronizuje vibrace buněk organismu s vibracemi veškeré negativity, která byla a je přivedena do pyramidy.

Vedle odhalené bilaterální a celkové energetické asymetrie má pyramida Novikov-Kiselev ještě jednu podstatnější vadu - neúplnost je přesnější. Konstrukce pyramidy musí obsahovat řadu speciálních prvků, jejichž realizace byla odložena z důvodu odchylek, které vyšly najevo.

Pyramida byla v takovém stavu nepoužitelná, protože by bylo nutné ji přestavět, což vyžaduje další investice. Nepatřičné chování Borisa Kiseleva vedlo k ukončení financování stavebních prací.

Přesto Boris Kiselev, Mikhail Elisejev a Oleg Novikov začali dovážet skupiny lidí do pyramidy na léčbu i individuální a skupinové meditace, což by mělo být absolutně zatrženo.

Počáteční pochybnosti byly opodstatněné a ukázalo se, že touha vydělat peníze stojí nad etikou, a proto považuji za nezbytné učinit nějaké objasnění pro ty, kteří již byli nebo mají v úmyslu navštívit pyramidu Novikov-Kiselev.

Lidé, kteří navštíví tuto pyramidu, budou mít zkušenosti , které jsou spojeny s reakcí jejich endokrinního a imunitního systému.

MECHANIZMY FUNGOVÁNÍ PYRAMIDY

Jakmile lidská bytost vstoupí do pyramidy, je okamžitě energeticky ovlivněna. Aura lidské bytosti vnímá tento vliv okamžitě, určuje vlastnosti tohoto vlivu a reaguje na vliv pyramidy přesně definovaným způsobem.

Pyramida naopak vnímá vzájemné vibrace pocházející z aury, analyzuje ji a začíná na ni působit mířeným vlivem s odlišnými charakteristikami na lidskou bytost.

Aura každého, kdo vstoupí do pyramidy Novikov-Kiselev, okamžitě skenuje a reaguje na negativní vliv této pyramidy. V takovém případě bude reakce endokrinního a imunitního systému této osoby doprovázena prudkým nástupem obranných funkcí jeho nebo jejího organismu, která chrání proti negativnímu vlivu pyramidy, škodí-li lidskému organismu a energetickému systému.

CO JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT A ZAPAMATOVAT SI

Prudký nárůst obranných funkcí organismu je vždy doprovázen uvolňováním hormonů do krve, které na fyzické úrovni doprovází různé, někdy neobvyklé stavy. Rozsah a kvalita pocitů vždy závisí na jednotlivých vlastnostech osoby.

Pro někoho bude vliv této pyramidy doprovázen stavem jasnosti kvůli nucené aktivaci krevního oběhu mozku spojeného se zapínáním obranných funkcí organismu proti negativnímu vlivu bilaterální asymetrie této pyramidy na matrice mozku. Bude to pocit, jako by člověk pil silnou a velmi dobrou kvalitní kávu. Obecně platí, že všechny podobné účinky berou lidé jako pozitivní, nicméně tomu tak není. Negativní účinek bude zpožděn v závislosti na stavu imunitního systému a na tom, zda je silný nebo vyčerpaný. Mimochodem, podobné reakce imunitního systému jsou pozorovány při užívání léků na předpis.

Vězměte si pilulku do jedné ruky a aura okamžitě začne skenovat složení této pilulky. Posuzuje možné negativní důsledky jejího účinku a jakmile tableta vstoupí do úst, endokrinní systém okamžitě vylučuje hormony do krve a náhle zapíná obranné funkce, nikoliv proti nemoci, ale proti negativnímu účinku pilulky (chemický přípravek, který neodpovídá povaze lidského organismu).

Pokud je imunitní systém člověka dostatečně silný, může mít celková aktivace obranných funkcí úspěch. Začíná bojovat proti negativnímu vlivu léků, lidský organismus zametá ze sebe všechny negativní látky a snaží se udržet se v stabilním stavu. V tomto okamžiku organismus a imunitní systém bojují proti všem odchylkám v organismu, schopným destabilizovat jejich stav, včetně onemocnění v latentní podobě. Účinnost tohoto boje však vždy závisí na faktickém stavu imunitního systému.

Metoda užívání chemických přípravků (léků) funguje tím, že poškozuje imunitní systém. Člověk může tuto metodu použít 500-1000krát, ale na 1001st - selhání. Medicína to vysvětluje imunitní nedostatečností! A to je přirozené, protože místo posilování imunitního systému ho moderní léčiva vyčerpávají.

V pyramidě Novikov-Kiselev, funguje stejný mechanismus, probíhá tentýž účinek, ale s mnohem horšími a hlubšími důsledky ve srovnání s níž se negativní vliv lékařských přípravků se nezdá být horší než poškození od sladkého bonbónu.

Dříve jsem se zmínil o tom, že nesprávně postavená nebo zničená pyramida hromadí negativní energii a zapamatuje si vibrace nemocí všech lidí, kteří kdy přišli do pyramidy. Na začátku může vliv tohoto faktoru s přihlédnutím k výše popsanému mechanismu způsobit, že v lidských státech vzniká euforie, což je důsledkem zapnutí obranných funkcí a endokrinních reakcí. Ale časem se potenciál tohoto negativního vlivu rozrůstá a stává se stejně hrozným jako vliv mayských a aztéckých pyramid na energii, na psychiku i na lidský organismus jako celek.

Je známo, že během staletí historie střední a jižní Ameriky, kněží Mayů a Aztéků zabili stovky tisíc lidí. Účel těchto masových obětí byl spojen s aktivační technologií pyramid, postavená mayskými a aztéckými kněžími. Pro tuto aktivaci byl vyžadován silný energetický impuls. Zdrojem takového impulsu je strach ze smrti. Toto je nejsilnější a současně nejnegativnější typ energie.

Tato strašná negativní energie neodstoupila a ti, kteří stoupají na pyramidy Mayů a Aztéků pro individuální a skupinové meditace, se nedobrovolně stávají nositeli těchto energií. A pak se divíme, proč jsou lidé tak plní agrese a negativity.

Energie negativních záměrů, negativního myšlení a ještě více lží budou nevyhnutelně zesíleny pyramidou, což nepříznivě ovlivní lidi, kteří do ní vstoupí, a bohužel jejich temné stránky aktivují. Toto zesílení negativity bude doprovázeno stavem euforie a přesvědčením o vlastní správnosti. To je jeden z mnoha důvodů, proč byly všechny pyramidy ve starověku utěsněny. Když je nechali, kněží je uzavřeli, aby nepůsobily na nic netušící lid a neaktivovali především jejich temné a negativní stránky, které by nakonec mohly dovést svět na prah humanitární katastrofy.

V této rovině se nachází otevřená nelibost pyramid ze strany představitelů pravoslavné církve. Jejíž kněží nemají jasné vysvětlení o povaze svého postoje k pyramidám. Je v nich zabudován nějaký genetický strach. Jejich duchovní zkušenost je nabádá, že pyramidy jsou Pandořinou skříňkou, jejíž otevření může spustit procesy v lidské komunitě, které kostel nebude moci ovládat. Zvláště pokud jde o zhroucení negativních procesů v morální a etické sféře v souvislosti s použitím pyramidové energie, něco, o čem hlavní část lidstva nemá žádné znalosti.

Nechci to malovat tmavší než to je, ale Novikovsko-Kiselevova pyramida, kvůli stavu, v němž je, je schopna a již způsobila obrovské nenapravitelné škody lidem, které upřednostňují Oleg Novikov, Boris Kiselev a Mikhail Eliseev. Místo toho na internetu zazní řada negativních rétoriků, jejichž jediným účelem je přitáhnout pozornost za každou cenu. V takovém systému souřadnic jsou všechny prostředky dobré.

Neměli bychom však zapomenout na to, že zásada \"účel světí prostředky\" je principem Lucifera.

Když jsem slyšel výše uvedené výsledky měření, požádal jsem o okamžité uzavření pyramidy z bezpečnostních důvodů, bylo třeba začít s rekonstrukčním procesem v rámci opravení škod a v žádném případě neumožňovat vstup návštěvníkům. (Netřeba dodávat, že by to vyžadovalo značné investice). Bohužel se do dnešního dne nestalo nic podobného.

Ještě jednou: nesprávně postavená nebo poškozená pyramida je časová bomba!

Poté, co jsem poprvé promluvil o problému pyramidy Novikov-Kiselev během mé prezentace v Bosně v roce 2017, mi Oleg Novikov, kterého jsem považoval za svého přítele, zavolal a řekl mi, že se chystá způsobit nenapravitelné škody na mém zdraví prostřednictvím pyramidy které si přivlastnil a která je na mě naladěna, a to vše když řeknu pravdu. Zde je to okamžik pravdy!

Napsal: Valery Uvarov

Odkaz na originální verzi