Sethův faktor

Přestože nemají povědomí o vlastnostech a zvláštnostech energetických polí, vstupují praktikující do interakce s „astrálním světem“. Není možné vystoupat na nejvyšší úrovně Duatu, devítistupňové budovy, která představuje energetický systém člověka a Univerza, aniž bychom prošli přes druhý stupeň, stejně tak jako nemůžete vyjít do devátého patra budovy bez projití druhým podlažím.

Na mnoha dochovaných papyrech jsou v centru „Lodi milionů let“ zobrazeny žebříky, resp. poloviny stupňovité pyramidy, jak soudí egyptologové. Symbolizují „spirituální“ stoupání faraóna (člověka) přes sedm stupňů Duatu – koncept sedmistupňové pyramidy představuje sedm úrovní vzestupu, sedm energetických těl, která mají svá energetická centra, čakry, v endokrinním systému.

 

Není možné existenci tohoto plánu uměle přehlížet, stejně jako nemůžeme postavit mnohopodlažní budovu bez druhého patra.

Astrální svět (země boha Setha) shromažďuje a uchovává vše nemorální (v rozporu se Zákonem), co produkuje člověk energií svých myšlenek, emocí, nízkých úmyslů a skutků. V podstatě je astrální svět prostředím informací a energií filtrovaných přes „kosmický Zákon“, které obsahuje všechny negativní zkušenosti živých či vyvíjejících se procesů.

Přes miliardy let své existence přináší lidstvo „astrálnímu“ svá „odmítnutí“ činností v duchovní, morální, etické a duševní sféře, a tím určuje kvalitu a potenciál Setha.

Jakmile člověk dosáhne astrálního světa, dostává se na hranice možností své představivosti. Nalezne zde absolutně vše, co si jen lze představit. Někteří začnou navozovat kontakt s „mimo-zemskými“ bytostmi (Ashtarské velitelství, Arton, Archanděl Michael atd.); jiní vstupují do kontaktu s řadou „bytostí“ z různých historických období a civilizací.

Astrální svět je částí energeticko-informačního systému Univerza a je neoddělitelnou součástí lidské bytosti. Obsahuje tedy všechny informace o osobě, která do něj vstupuje. Jelikož Seth je částí astrálního plánu, má přístup ke všem těmto informacím a ví tedy vše o vaší minulosti, přítomnosti a také zná některé aspekty budoucnosti. Tyto znalosti jsou jedním z hlavních faktorů, které přesvědčí odpůrce o tom, že komunikují s nejvyšší božskou bytostí.

Nábožensky založení lidé, kteří očekávají, že jejich duchovní touhy budou uspokojeny, pak budou v astrálním světě nevyhnutelně odměněni setkáním s Pannou Marií, sv. Germainem, Ježíšem či jedním ze svatých, s nímž dychtí se setkat. Několika „vybraným“ pak bude udělena „čest“ komunikovat přímo s Bohem (ve skutečnosti Sethem).

Seth (Sat-an) zobrazen s Holí Heka – symbolem ovládání myslí

Na člověka uchváceného „temnými silami“ Seth promluví skrze ústa Ježíše Sanandy nebo jiné „vysoce postavené bytosti“, aby ho vtáhl do boje „temnoty proti světlu“. Odhalí mu tajemství potřebné k převedení světa ovládaného „temnými silami“ a přípravě pozemšťanů na, řekněme, přesun do světlých světů. I když jistě bez detailů o tom, jakých světů a proč. Přesto moudrost textů hermetismu říká: „co je nahoře se shoduje s tím, co je dole!“ Proto se nemůžeme jen zbavit problémů, někdo je bude muset vyřešit. Ale v horlivém styku s astrálními „učiteli“ lidé přestávají myslet a zcela se spoléhají na „nebeské bytosti“.

 

Na druhé straně ty, jejichž hlavním zájmem je osud světa, očekává v astrálním světě vyjevení „nejvnitřnější pravdy“, že oni samotní (ti, kteří vnímají hlas), mohou bojovat skrze „velikou sílu lásky“ se silami zla, a to sjednocením dobrých lidí kolem své osobnosti a navštívením „klíčových míst síly“, dle daného schématu, aby provedli „rituály“ různých druhů.

Existuje řada různých variant a scénářů.

Astrální rovina je celý svět možností, ve kterých se Seth zjevuje člověku v různých podobách, a to v závislosti na vzdělání, psychologickém typu, charakteru a vnímání jednotlivce. Seth okamžitě najde klíč ke každému a podmanivě manipuluje s těmi, kteří s ním přijdou do styku. Mnoho lidí se setkává se Sethem po celé roky, následují jeho rady, aniž by si uvědomovali, kdo je ten, se kterým se setkávají.

Celá historie lidstva je dlouhá sága intrik Setha snažícího se všemi možnými prostředky zapojit lidi do svých „bojů“, které jsou často krvavé a destruktivní.

To se děje samozřejmě prostřednictvím nejspolehlivějších záminek, a tak mnozí vyšetřovatelé dědictví starověkého Egypta ani nepochybovali o tom, že domorodá populace Egypta uctívala Osirise. Profesor Emery však poznamenal, že již v době, kdy Shemsu-Heru dorazil do Egypta, byl dominantním náboženstvím kult Setha.

Uctívání Setha

Emeryho názor přivedl na světlo skutečnost, která vysvětluje původ mýtu o konfliktu mezi Horem a Sethem – kosmo-etickým konfliktem harmonie a disharmonie. Podle starých textů byl Osiris prvním panovníkem Egypta, moudrý a spravedlivý; přinesl znalosti a učil lidi řemesla a zemědělství. Jedná se o texty o době, kdy lidé stále zachovávali své znalosti o správném, harmonickém vzájemném působení se světem, o jeho poznávání a o povaze věcí prostřednictvím pátého „osirského“ energetického těla (energetické informační pole páté úrovně iniciace). Ale Osiris, symbol světového pohledu a způsobu interakce se světem, byl „zrádně zabit jeho bratrem Sethem a jeho spolupachateli“.

Je zřejmé, že když v té době ztratili znalost o struktuře a vlastnostech lidských energetických polí (těl), se místní kněží při zapojení do „styku s bohy“ ve skutečnosti zabývali Sethem a nedosáhli páté úrovně Duatu, úrovně Osirise, jelikož Seth, mladší bratr Osirise (stejné povahy, ale nižší hodnosti) ztělesňuje druhou část Duatu (druhé energetické tělo nebo Robert Monroe\'s Locale 2).

Když Shemsu-Heru přichází do Egypta, chápou nastalou situaci, snaží se jí napravit, ale evidentně selhávají. Pravděpodobný důvod vzniku mýtu o konfliktu mezi Horem a Sethem (dobrem a zlem) spočívá v rozporu a střetech, které vyvstaly mezi stoupenci starých tradic, kteří varovali před stykem se Sethem a novou generací kněží, kteří byli úplně spokojeni s proroctvími a informacemi astrálního původu získanými během „styku s bohy“ – ve skutečnosti prostřednictvím jednání se Sethem, kterého vnímali jako „božstvo“ a který samozřejmě tuto víru podporoval.

Zápas Setha a Hora

Dávejte pozor na důležité detaily obrazu.

Obraz Horus a Seth „shema taui“, znamení symbolizující vizualizovaný, fyzický svět a energický (KA-BA-LA), Nebeský a Zemský (pozemský), Horní a Dolní Egypt. Pokud se díváme pozorně na hieroglyfy na vrcholu kresby a na jejich sakrální význam, pak není pochyb, že boj mezi Horem a Sethem probíhá na všech pláních- v jemném, energickém (neviditelném) a viditelném fyzickém světě .

Jelikož znalost povahy „zdroje síly a neschopnosti, dobra a zla“ byla ztracena v hlubokém starověku, lidstvo učinilo veliké kroky při vytváření alternativního „zdroje“. Ten však měl negativní vliv na lidskou mysl. S nahrazenými hodnotami a získanou silou tento „zdroj“ sám začal ovlivňovat průběh událostí a způsob myšlení lidí. Zatímco na počátku vše bylo produkováno samotnými lidmi a záviselo na energii jejich myšlenek a skutků, s časem se v něm nahromadilo vše to, co bylo negativní a v rozporu se Zákonem, shromáždilo sílu a stalo se „božstvem“. Začalo ovlivňovat lidské vědomí a směřovat myšlenky a činy podle linek, které mu vyhovovaly.

Již tisíciletí lidstvo významně přispívá k budování tohoto „boha“, který vyzařuje energii neviditelného zla, mění lidské mysli, aby je orientoval na ideologii a činy, které jsou v rozporu se Zákonem (Stvořitelem).

Je těžké vzdorovat jeho vlivu, pokud si člověk neuvědomí svou povahu, protože sotva zjistitelný vliv „temné strany síly“ se projevuje jako nějaký legitimní alternativní pohled, který postupně zachycuje mysl a přenáší ji po určité cestě.

Aby lidé mohli rozpoznat tento komatózní stav, do něhož duchovní vědomí určité části lidstva pravidelně se Sethovou pomocí spadává, a najít z něj cestu ven, přinášíme zpět na světlo to, co bylo dlouho ukryto ve stínu.

Stalo se součástí našeho světa, že „bůh“ zrozený lidmi začal přebudovávat svatost svatých –  duchovní sféru lidské bytosti – dohlížel na hlavní věc, základní morální, etické a duchovní doktríny a nahradil je novými, přitažlivými a na první pohled logickými myšlenkami, které ve skutečnosti popírají život a vedou k rozpadu a zničení.

Ve svých nejtemnějších projevech byl „bůh Seth“ zdrojem negativních učení, které se objevily v náboženstvích a světových názorech různých národů a různých věkových skupin. Příčinou původu samotného negativního učení jsou „astrální nesmysly“, jimiž je informační část astrálních polí naprosto napěchovaná. „Astrální nesmysly“ jsou energetická informační složka „astrálního světa“, která obsahuje všechno nemorální (v rozporu se Zákonem) produkované lidstvem, energii jeho myšlenek, emocí, nízkých úmyslů a skutků.

Zakladatelé negativistického učení se dostali do kontaktu s informačním polem a mohli z něj tak čerpat informace.  Z něj obdrželi „božská zjevení“, která je inspirovala a kterými infikovali své následovníky. Ti pak předávali tento podnět masám, jejichž myšlenky a skutky poskytly energii, která pak upevnila Setha. Lidé tak vytvářeli „zlo“, které shromáždilo sílu a začalo ovlivňovat mysl lidstva, ohýbat je dle své vůle.

Astrální rovina je dědictví, které porodilo mnoho negativních (anti)učení, jako je Bompo v buddhismu, školy gnostiků, manichaeismů, marcionitů a mazdaků, katarů, carpokratiů, bulharských Bogomilů, Pauliců, Qarmatians, Zyndiks, Ismaelites a satanisté. Mají řadu etnografických a dogmatických rozdílů, ale všichni mají jeden společný rys – odmítnutí reality (Maat). Podstata anti-učení, nebo anti-systémů, jak se také nazývají, spočívá v popření hmotného těla jako takového a vyvýšení ducha.

Připomeňme si, co se stalo tehdy, což nám pomůže pochopit, co se děje dnes.

Lidský smutek při odchodu Ježíše Krista byl stále čerstvý a apoštolové ještě psali evangelia, když se objevil jistý Simon Magus, předchůdce gnosticismu, životně odmítající učení, které se pak rozšířilo po celém světě. Výuka Šimona Maguse a následných anti-systémů přišla s následujícími ideami:

„Bůh, který stvořil svět, je dobrý; odkud tedy pochází Zlo a Satan? Bůh je všudypřítomný a všemocný! To znamená, že měl předvídat a odložit vzpouru padlého anděla. Protože tak neučinil, je zodpovědný za všechny důsledky a sám se stal zdrojem zla. Proto je ďábel nezbytný a plní úkol, který mu byl přidělen, jinak by existovali dva bohové: dobrý a zlý. Bůh je ďábel a ďábel je Bůh. \"Bůh nekoná zlo\" –  zlo je božskou prozřetelností. Zlo je dobré.

Lidská bytost nemá žádnou svobodnou vůli, protože někteří jsou stvořeni dobrým Bohem a další pak bohem Zlým. Ti první konají zlo pouze proti své vůli a nemůžeme jim ho tedy zazlívat. Zlo je věčné. Je to materiálno dané životu duchem, které ovšem překrývá ducha. Tento svět je utrpení pro ducha v řetězech materiálna, a proto jsou všechny věci hmotné zdrojem zla! Veškeré věci, včetně míst bohoslužby, ikon a nakonec těla lidí, jsou zlo. Proto toto vše podléhá zkáze. Je-li materiálem zlo, pak jeho zničení je dobré, ať už jde o vraždu, zradu nebo lež. Všechno je dovoleno, pokud jde o to, co má hmotnou povahu. Morálka a etika jsou zrušeny.“

Lidé se začali vyvíjet jen podle vlastního chování, a to využíváním znalostí k egoistickým účelům a nikoli ve prospěch lidstva jako celku. Každý člověk byl pro sebe zákonem a bohem. Hlavním cílem je zbavit se tohoto světa. Smrt vede k nové inkarnaci a dalším mukám. Proto je nutné se zbavit řetězu reinkarnace. K tomu je třeba osvobodit duši a zabít své touhy.

Stejně jako úplný asketismus jsou potřebné orgie, rozkoš a zvrácenost, protože podkopávají organismus a pomáhají duši osvobodit se. Člověk by měl týrat tělo do takové míry, až duše nebude chtít zůstat v tomto světě a pak se v okamžiku smrti zvedne k zářícímu božství.

Když se zmatený křesťan zeptal na Ježíše, který byl lidskou bytostí, uzdravoval nemocné, přeměnil vodu na víno, bránil ženy a nebyl nikdy oponentem plnokrevného hmotného života, řekl:

\"Kristus měl éterické tělo, když vstoupil do Marie. Vycházel z ní jako cizí k materiálu, tak jako byl předtím. Nepotřeboval nic pozemského, a jestliže zjevně jedl a pil, udělal to před lidem, aby sám nebyl podezřelý před Satanem, který hledal šanci zničit \"Doručitele\".

Pro „věrné“ měl ještě další vysvětlení: \"Kristus byl stvoření démona: přišel do světa, aby oklamal lidi a bránil jejich spasení. Skutečný spasitel nepřijel, ale žil v odděleném světě, v nebeském Jeruzalémě.\"

Jelikož negativistické učení nemilovalo svět, nemělo v úmyslu ho zachovat. Naopak, snažilo se reorganizovat nebo zničit vše, co žije, všechno krásné. Všechny zmínky o tom, že prostřednictvím hmotného světa, prostřednictvím lidí a jejich skutků Stvořitel vnímá svět a zákony přírody vyššího řádu, byly z jejich filozofických konstrukcí odstraněny. Namísto deklarace lásky ke světu a lidem, kteří jsou částicemi (projekcemi) Božími, obránci anti-systémů kultivovali znechucení a nenávist.

Po porážce gnostiků v křesťanském světě se přesunula tato heretická učení do politického života společnosti a stala se základem čtyř politických ideologií, které najednou získaly kontrolu nad jednou nebo druhou zemí: první Francouzská republika, bolševické Rusko, nacistické Německo a Afghánistán pod Talibanem.

Tak to jde po staletí, lidé se mění a s nimi i chování a metody Setha. Neexistuje útočiště, kde se ukrýt od jeho intrik. Nemůže být zakázán, lze ho odhalit pouze tehdy, když rozpoznáme povahu jeho původu a jeho neviditelnou vazbu se světem a lidskou bytostí, díky níž Seth ovlivňuje myšlení mas. Nebylo to bez příčiny, že Kristus nazýval satana (Seth) „Lstivec“ a „Otce lží“.

Tak Seth přitahuje marné a ambiciózní lidi s příběhy o jejich příslušnosti k vyvoleným. Odhalení novému náboru „velkého tajemství“, že jejich setkání bylo předurčeno z úsvitu času, Seth začne manipulovat s touto osobou, dává otcovské rady, co je třeba udělat a jak zachránit odsouzený svět před ničením a jak se stát rozhodujícím pojivem při přetvoření světa k lepšímu. Vzájemná fascinace někdy nabírá na absurdních rozměrech.

Sevrovy matrice

V Rusku byl v polovině devadesátých let zahájen projekt s cílem „napravit svět a lidskou bytost“ pomocí primitivních matric hromadně vytištěných na obyčejném papíře (viz webová stránka http: //www.aires.spb .ru a sekci Endokrinní orientace paleoteotechnologie v této knize).

Největší absurdita přišla s oznámením vedoucího projektu Igora Serova, že díky svým úspěchům již v tomto životě dosáhl fyzické nesmrtelnosti!

Toto oznámení okamžitě připomíná Menandera, žáka Simona Maguse, který podle textů získal svou moc od démonů (Seth). Víme, že když přišel do Antiochie, předvedl mnoho svých magických umění a sliboval svým následovníkům, že nezemřou (Justinus Martyr, Apologia I, 26, 4).

Poznamenáváme, že ti, kteří se stali gnostiky, byli snílci, hledači Boha, téměř fanatici, kteří se snažili jako starověcí filozofové navrhnout vlastní propojené a konzistentní pojetí vesmíru, které by zahrnovalo jak dobro, tak zlo. Gnosticismus není poznání světa, ale poezie konceptů, v nichž hlavní místo bylo obsazeno odmítnutím existující reality, kterou bylo absolutně nutno rekonstruovat za každou cenu, a dalo nový impuls vývojovému principu. Gnostické učení starověku, stejně jako jeho moderní varianty, mají pro své stoupence zlověstnou krásu a logiku. Přesto nevytvořili žádný vztah k vědeckému myšlení, nic nevysvětlili a ani se nesnažili nic vysvětlit, s výjimkou tohoto: pokoušeli se reorganizovat svět tak, aby vyhovoval jejich učení, aby byl v souladu s jejich vizí, aniž by brali v úvahu to, co bylo položeno od prvního okamžiku při založení světa, to, co egyptská duchovní tradice nazvala Maat.

Je to zajímavé, ale všichni ti, kteří tak či onak sledují cestu Seth (anti-systémy), nevidí, že styk se Sethem vždy vede k smrti. Nejprve k duchovní smrti (člověk se stává šiřitelem astrálního blábolení, které je mu našeptáváno) a následně fyzické. Toto je důležitý ukazatel skutečné povahy jakéhokoli anti-systému.

Přecházejí tisíciletí, ale lidé stále nedokáží rozpoznat důležitost varování dané (zanechané) starověkými kněžími o povaze Setha a astrální roviny, a proto se lidstvo musí vydat pro trnité cestě, po které jen velmi pomalu postupuje kupředu. 

Materiál předaný dále skrze diktování (channeling) bytosti nazývané Seth v hlavním odpovídá skutečnosti, ale v některých částech bylo diktování nedokonalé. V místě, kde se tato bytost zmiňuje o skutečnosti, že čas není více než koeficient, který může být stanoven tak, že cesta do minulosti nebo do budoucnosti je možná, byla informace chybně interpretována kanálem (ten, jemuž bylo diktováno). Při vysvětlování toho, jak je možné cestovat zpátky a dopředu v čase, být na třech místech najednou, Seth tak zmátl kanál svou koncepcí o možnosti paralelní existence, že pochopení těchto vzácných situací bylo ztraceno. Pokud by nějaká bytost měla žít tisíc životů – inkarnací, v průměru by její čas, po který by existovala v paralelních pramenech času, činil ne více než tisíc sekund, tj. byl by nevýznamný. Přesto doporučujeme sledování Sethova materiálu, pokud je čten správným způsobem.

„Diktování“ (channeling) je odkaz na formu spiritualismu, jednu z metod získávání informací, před kterými starověcí kněží varovali sebevědomé, nezkušené lidstvo. V reálném kontextu takový kontakt nedává nikomu nic. Stačí, když se podíváme na to, jak se projevují proroctví o konci světa, a to pouze z příkladu ZetaTalk.

Není překvapením, že „konec světa“, který naplánoval ZetaTalk na 15. května 2003 a poté odložil na 27. května, se neuskutečnil. Neviděli jsme „Planetu X“ a nezažili žádné katastrofy. Výjimky jako „dobře, došlo k zemětřesení v Alžírsku“ se nepočítají, protože ZetaTalk slíbil, že zemře 90 % populace Země. Vědci již nazvali kulty jako ZetaTalk „intelektuálním morem“.

Seth bude neustále svádět lidi od pravé cesty, neúprosně vyměňovat duchovní hodnoty. Seth prakticky ztělesňuje sílu, která brání jakémukoliv evolučnímu procesu tím, že zaměřuje energii a myšlenky lidstva na falešný směr. Mnoho, mnoho lidí bylo uchváceno Sethem a mnoho dalších bude. Tragédie situace spočívá v tom, že se člověk poté nedokáže vymanit z „močálu Setha“ a zpravidla to vše končí slzami, jak to dostatečně dokazuje historie Egypta a lidstva jako celku.

Pokud budeme mít na paměti hloubku zájmů, které lidé mají při objevování světa, na jehož hranici stojí Seth, vyvolává obzvláštní obavy o proces přebudování vědomí, ke kterému dochází, když se člověk synchronizuje s energií Setha. To platí zejména pro děti, které dospělí vedou na cestě k rozvoji mimořádných schopností a alternativního vidění. Nepřipravená mysl dítěte není v žádném případě schopna odmítnout a odolat sílám Setha, a tak vzniká nová generace lidí se zvláštními schopnostmi, ale těmi, které Seth utvářel určitým způsobem. Budou následovníky jeho myšlenek. Tato samotná otázka vedla ve vzdáleném starověku k boji mezi kněžskými klany a nakonec k pádu Egypta.

Závěrem stojí za to dodat, že se jedná o sílu, která zjednodušením a přeměnou starověkých učení na snadné a obyčejným člověkem pochopitelné rozkládá kdysi koherentní poznání světa a lidské bytosti, dělí svět a lidi podle náboženství atd. A tak zničil nejen Egypt, ale i jednotu celého světa. Mnoho známých esoterik, které se v minulosti a přítomnosti nedokázalo vyhnout jednání se Sethem, nikdy nepochopí, že Sethova vůle se projevuje prostřednictvím jeho proroctví, proroctví, která se zpravidla neplní.

Duat

je další tajemství ve spirituálním světě našich předků, které egyptologové nebyli schopni rozluštit, jehož tajemství dne trochu poodhalíme.

Význam, který spočívá za tímto slovem má nesmírný význam pro starodávnou egyptskou doktrínu, a ještě více pro nás, kteří se snaží znovu objevit to, co leží za starými texty.

Koncept Duatu v sobě nese myšlenku univerzální energetické struktury vzájemně se protínajících energetických rovin, energetických těles vesmíru (ON) a lidské bytosti, protože tato informačně-energetická struktura je jedna. Starobylý symbol to naznačuje přímo.

Stačí se podívat na piktogram představující koncept Duatu (vlevo). Symbol vyjadřuje jasně jednoduchým, ale naprosto přesným a výmluvným způsobem myšlenku hieroglyfu.

Pěticípá hvězda je lidská bytost s pěti osami symetrie, zatímco kruh kolem ní je symbolem energetického systému, aura kolem těla. Současně, v závislosti na kontextu, může znamení přenést myšlenku hvězdy a jejího okolního informačního a energetického pole. Tento symbol je organicky spojen s učením o jednotě struktury energetického systému Lidské bytosti-Země-Vesmíru.

Řádek 51 v Pyramidových Textech uvádí přímo:

„Orion je obklopen Duatem ... Sothis [Sirius] je obklopen Duatem ... v objetí [svého] otce Atuma.“

Není žádnou náhodou, že v některých textech The Chapters of Coming Forth by Day je Duat zobrazen jako prostor vymezený tělem boha (lidská bytost, viz obr. Vlevo).

Všimněte si, že v horní části Duatu, zastoupené na obrázku uzavřeným kruhem boha, je výstupek k obloze (který symbolizoval bohyni Nut). Odtud bylo možné dosáhnout Nesmrtelné Hvězdy (symbolizované Nebeským diskem).

Důležitým detailem tohoto popisu je, že „výstup na oblohu“ je umístěn v horní části hlavy Nut, na místě, kde stoupá sloupec energie (tok Ra) z hlavy člověka (viz foto vpravo).

„Shema taui“ viněta

V klasické egyptologii se tato viněta (shema taui) považuje za symbol dvou zemí, Horního a Dolního Egypta. Ve skutečnosti shema taui obsahuje mnohem více informací zaznamenaných na několika úrovních v systému konceptů, které Egyptologové nepoužívají.

Prozkoumejme je podrobněji.

Tato viněta znázorňuje dvě propletené květiny. Jedena má svůj zdroj ve „vodě života“, na vinětě jsou zobrazeny pouze obrysy této květiny a opakují svou auru jasným znamením (povšimněte si vlnek u kořene levé květiny - energie), že květina symbolizuje energetickou rovinu, ve „starověké egyptské\" tradici se ji říká KA .

Druhá květina je vykreslena v detailech a má svůj původ v médiu s řádnou strukturou (maticí); to jasně a zjevně ukazuje, že tato květina symbolizuje strukturovanou povahu, kterou v starověku nazývali „BA“.

Viněta tak alegoricky poukazuje na dva všeformující toky energie „KA-BA“, dva zdroje životně důležité energie, které jsou zároveň jedno a zároveň opakem.

Ale tam, kde se objevují dva protiklady (+ a -), mezi nimi vzniká vzájemná součinnost - třetí tvůrčí princip „LA“, zastoupený na obrázku centrální květinou. Proto s dvěma květy „KA-BA“ propletenými kolem třetí, symbolizující „LA“, vyjadřuje viněta „princip trojitosti (trojice)“ nebo [KA-BA-LA]. Z tohoto důvodu jsou v piktogramu „KA“ (voda života) zobrazeny tři vlny uvnitř obdélníku.

Piktogram pro „BA“ je rozdělen na tři horizontální části, zatímco každý z květů má tři stopky a tři pupeny. Ale pouze „BA“ květina, symbolizující strukturovanou přírodu, má na každém ze svých pupenů kreslené tři plátky - protože objekty hmotné povahy jsou viditelné (manifestované). Čtyři divize v dolní části piktogramu „BA“ jsou odrazem čtyřletého cyklu, 3 a 4 spolu odráží dvanáctiletý cyklus (3 × 4 = 12), zatímco poměry 3: 4 nebo 4: 3 nebo (4 + 3 = 7) charakterizují jiné rytmy, které jsou velmi důležité pro strukturovanou povahu BA.

Je třeba dodat, že „LA“ má mnoho úrovní významu a také představuje materiálně strukturovanou povahu vyplývající z interakce „KA-BA“.