Proč byly postaveny pyramidy - pyramidy a jejich účel

TEORIE „ENERGIE ŽIVOTA“

 

Jedním z důvodů, proč lidstvo dosud nepochopilo úroveň znalostí našich předků, spočívá v nesprávném čtení hieroglyfů nebo piktogramů.

Nejdůležitější aspekty poznání přenesené díky kněžím z generace na generaci byly zaznamenány spíše do jazyka symbolů než slov. Piktogram může obsahovat několik úrovní informací (významů). Jednotlivé symboly obsahovaly smysl celé doktríny, zatímco vyjádření jediné myšlenky slovy někdy vyžaduje množství knih. Navíc slovní záznamy zanechávají prostor pro nesprávné interpretace a manipulace.

Schopnost číst posvátné texty psané v hieroglyfickém jazyce byla ztracena dlouho před zánikem egyptské civilizace. Kněží posledních dynastií už nebyli nositeli poznání, vědomi si skutečného významu. Při umisťování hieroglyfů na stěny chrámů měli představu o skutečném významu asi takovou, jako dnes běžný kněz o kvantové fyzice.

To je důvod, proč učení našich předků o „energii života“, která sahá od Aristotela přes Thalese z Miletu až do současnosti, byly interpretovány nesprávně.

Co vlastně bylo překroucení teorie „vody života“, kterou Thales přinesl z Egypta? Budeme citovat přesně odpovídající tvrzení.

Aristoteles učil, že:

Voda je základní princip všech věcí. Všechno z ní vychází, a neustále vzniká a vrací se zpět. Změny ve věcech jsou diktovány kompresí a solidifikací

Nesprávná interpretace těchto poznatků, které pocházejí z hlubokého starověku, je důsledkem neschopnosti porozumět významu relevantních hieroglyfů. Zejména symbol

který měl smysl pojmu „energie“, se ještě dnes překládá klasickými egyptology jako „voda“! Použijte svou logiku a podívejte se na symbol. Silně připomíná sinusoid . V matematice se sinusoid používá k popisu vlny nebo oscilačního procesu. Taková analogie vzniká přirozeně z pozorování pohybu vln na povrchu vody.

Všechno, z čeho se hmota skládá, je důsledkem interakcí různých vibrací životního prostředí. Proto se symbol, který připomíná vlnu, používá jako přirozeně odrážející podstatu tohoto procesu.

Pokud nahradíme slovo „voda“ ve výše uvedeném prohlášení „energií“, dostáváme se k tomu, co leží na samém základě pohledu na svět starověkých egyptských kněží a jejich doktríny.

Energie je základní princip všech věcí. Vše z ní vyplývá ...

Vše z ní vzniká a do energie se vrací.

Změny ve věcech jsou diktovány kompresí a ztuhnutím [ ... ] energie ...

Po pročítání těchto slov jsme si uvědomili, že zasvěcenci hlubokého starověku, od nichž starověcí egyptští kněží zdědili své pojetí, byli vědci s velmi vysokou úrovní znalostí a že Albert Einstein nebyl první, kdo objevil kapacity prostoru, času a energetických polí, když dospěl k závěru, že:

„ Pole je jediná skutečnost: neexistuje žádná fyzická hmota, jen kondenzování a zhutňování pole .“ ...

Význam tohoto symbolu se stává ještě zřetelnějším, když náš pohled, který se upírá na zdi v pohřebních komnatách Amenhotepa III, Ay a Toth-Ankh-Amon (Tutankhamen) v údolí králů, zastaví po vyobrazení kněžky Ur- t Hekau , jejíž jméno můžeme přeložit jako „držitel posvátné síly “.

Nad jejími dlaněmi je známý hieroglyf, což naznačuje, že zde zaznamenané ruce kněžky vyzařují energii, kterou nejen starověcí, ale i současní duchovní a duchovní léčitelé ovlivňují energetickou strukturu lidské bytosti.

Ve světle tohoto nám „mýtus stvoření světa“ předstírá svůj pravý smysl a odhaluje nám tajemství toho, co staří před dynastičtí kněží věděli o počátcích všeho, co existuje:

Na začátku počátku nebylo nic:

žádný vzduch, žádné světlo, žádný zvuk, žádná obloha, žádná země, žádný oheň,

žádný život, žádná smrt - jenom jedno nekonečno,

nehybný Oceán prapůvodní energie ponořen do temnoty (Nun).

Bůh se stvořil z prvotní energie.

Jeho jméno bylo Atum (Vše a nic) ...

(přeloženo ze starověké egyptštiny)

Stvoření. Sargofág Setiho I.

Dvanác divizí Duatu

Z hrobu Setiho I. v Údolí Králů

Bůh NU vychází z prvotních vod (energie) a drží ve vzduchu loď boha Ra, která veze „devět velkých bohů“ vedených bohem Ra, který stvořil sám sebe z Nun.

Nun - oceán prvotních energií

Bohové, kteří plují v člunu Ra, symbolizují proces poznání (sebepoznání). Pohyb ve Stvoření znamená, že události se odehrávají ve vesmíru a čase, tj. Vesmír, který je vnímán smysly, začíná existovat jako hmota pohybujících se entit. Vlnité linie tvořící pozadí zobrazení lodě Ra, Osiris , Nu a Nut ukazují, že veškeré popsané kroky probíhají v energetickém prostředí.

Bůh Ra (Kheper) je zobrazen v podobě brouka scaraba. Slovo kheper , přeložené jako „vývoj“ , doslovně znamená „rotaci“ , zatímco slovo paut znamená „prvotní věc nebo substanci“ , ze které vše vzniká.

Tak, jak je zde popsán v brilantně jednoduchém způsobu mechanismus, kterým prostřednictvím ovládání energie, skrz řízení  (měněním rychlosti jejího pravidelného střídání (a točením), která ji zintenzivňuje a odlišuje), Bůh vytváří všechno: „Bohy“ a všechny druhy životních forem. To je důvod, proč scarab, který válí kouli hnoje (to odráží Boha, který otáčí energií), byl symbolem velkého tvůrčího procesu Khepera.

Všímavý filozof starověku, který chtěl zaznamenat myšlenku pro následující potomstvo, si vybral vizuální obraz, který byl každodenně viděn a byl snadno pochopitelný pro obyvatele pouště. Tento obraz byl vhodný, protože při každodenním setkání se scarabem lidé obraceli své myšlenky od pozemských starostí k nejvyššímu bytí. Obraz scaraba Khepera byl něco jako katalyzátor okamžité meditační koncentrace v přirozenosti Boha Stvořitele.

Časem byla myšlenka zkreslena a přeměněna na absurditu. To je důvod, proč dnes konvenční egyptologie říká o Kheperovi následující:

„ Posvátný brouk byl symbolem vlastního stvoření, protože Egypťané věřili, že se brouk spontánně objevil z koule hnoje (která ve skutečnosti slouží jako ochrana vajíček a larv, které z nich vystupují). Proto uctívali antracitovo-černého brouka pod jménem Khepri, který je „ten, kdo pochází ze země“  a dlouho ho spojovali se Stvořitelem-Božím Atumem a považovali ho za obraz boha Slunce. Stejně jako brouk sunul před sebou kouli hnoje, věřili, že Kheper sune sluneční disk po obloze. Solární brouk, který dal světlo a teplo, byl lidmi často zobrazován na keramice, a stal se jedním z nejoblíbenějších amuletů a byl umístěn s mrtvými jako symbol znovurodícího se života “  .

Myšlenka, která k nám přišla časem, kde životní prostředí je oceánem energie, byla všudypřítomná a rozšířená, která našla odraz nejen v základních duchovních doktrínách o povaze stvoření, ale také v prehistorické keramice, která hrála roli určitého druhu vizuální teoretické učebnice.

Podívejte se na níže uvedené zobrazení.

Desing starobylé keramické vázy

Tato kompozice nalezená na staré egyptské váze je zajímavá, protože obsahuje několik vrstev užitečných informací skrytých před očima neobeznámených.

Čtyři pyramidy v centru jsou přímým důkazem existence pyramidových komplexů v prehistorických dobách. Pyramidy, zvířata, ptáci a lidské bytosti jsou umístěny na zvlněných linkách, symbolizující myšlenku, že Země a voda jsou zdroji energie.

Vlnité čáry vedoucí směrem vzhůru jsou geologické narušení, kterými se, jako kdyby přes kanály, dostaly zemské energetické toky na povrch. Kompozice jako celek vysvětluje, že \"útvary\" Země jsou zdrojem energie pro ptáky, zvířata, lidské bytosti a pyramidy. Sady čtyř krátkých čar ve tvaru písmene S nad lidskými bytostmi a pyramidami jsou toky energie proudící ze Země a skrz špičky pyramid směrem nahoru k obloze a jsou reprezentovány několika řadami zvlněných čar, které ukazují, že se jedná o energetické pole.

Integrita těchto poznatků a široké rozšíření jediného jazyka symbolů v hlubokém starověku ukazují symboly, které se nacházejí na stěnách dolmenů v oblasti od černomořského pobřeží až po hory západního Kavkazu a také v Irsku.

Dolmen na řece Zhane na západním Kavkaze.
Sanctuary Fornoks (Fourknocks) v Irsku, 3500-3000 let. BC. Souřadnice 53 ° 35'51 "severní šířky, 6 ° 20'14" západní šířky.

Texty, které doprovázejí tento symbol, mluvily o praktikách (procesech), které spojovaly lidskou bytost se \" zdrojem životní energie \", zatímco struktury, na kterých byl symbol umístěn, působily jako zesilovače této energie. Tyto rezonující struktury byly používány pro:

- přenos toku energie (informace) na vzdálenost,

- obnovení bioenergetických rytmů organismu tím, že je synchronizuje s proudy energie vystupujícími z hlubin Země. To je důvod, proč se na některých dolmenech setkáváme s vertikálními verzemi piktogramu symbolizujícího vzestup energie, přicházející ze Země.

Když hovoříme o energii, životně aktivním prvku stvoření, z něhož vychází veškerá různorodá forma života, jsme na začátku nového tisíciletí schopni uchopit to, co leží za těmito slovy. Po staletí tato starověká znalost zůstala pro lidstvo nepřístupná, vrácena zpět do noci nevědomosti, jak tomu bylo v Aristotelově době. Více než 5 000 let předtím, než Thales navštívil Egypt, měli kněží přesné znalosti o přírodních vědách - a jen marnivost a zmatený postoj zástupců vědy, kteří stále nejsou ochotni uznat takové \"předchůdce\", které brání studiu a vnímání důkazů, jenž nám zanechali v kamenech starověké egyptské kultury, jako vyjádření vědeckého poznání a metod, především v oblasti medicíny a parapsychologie.

Tyto znalosti a metody jsou alespoň na naší srovnatelné úrovni a v řadě případů jdou daleko za tím, čeho dosud naše civilizace dosáhla .

Fragment knihy Země, část A, scéna 7 z pohřbu Ramses VI v údolí králů

Takže titulek textu z Knihy Země zmíněné výše, by mohl být přinejmenším opraven, aby se jmenoval - Ten, který ukrývá (čas), personifikace energetických hodin .

To, co jsme si uvedli výše není jen jediný příklad, který dostatečně dokazuje vysoce vědecký přístup k pochopení a popisu světa. Je to jeden z mnoha závažný důvodů, proč starší texty pozorovat pozorněji, s tím, že mohou obsahovat pro nás neocenitelné informace.

   1. Schwaller de Lubicz, Wallis Budge a další vysoce prominentní vědci ohledně dědictví starověkého Egypta uznali, že:

\"chyby, které se vyskytují v textech, potvrzují, že lidé, kteří kopírovali z předešlých textů kolem roku 3000 př. nl se zabývali texty, které již v té vzdálené době byly tak staré, že na mnoha místech byly prostě nedetekovatelné, nenávratně poškozené. Navíc starověcí písaři přepisovali značnou část textů bez porozumění jejich významu. Kopírovat to, co přežilo a snažit se zaplnit mezeru v textu, napsali pisatelé doplňky a interpolace, usilující o to, aby text odpovídal jejich názorům. Navíc s častým používáním výrazu \"ki chet\" - \"jinými slovy\" se egyptští písaři snažili ukázat svým čtenářům, že oni sami nevěděli, která verze textu byla spolehlivější. Nedávný výzkum ukázal, že písaři a mudrci 19. dynastie se setkali s ne menšími obtížemi při čtení některých hieratických textů než my, byli stejně tak nejistí, jak by měly být správně interpretovány\" .

.

       2. Egyptologové překládají slovo Duat (nebo Tuat ) jako \"posmrtný život\", podsvětí egyptské mytologie. Původně ho lidé \"nacházejí\" ve východní části oblohy, kde vychází Slunce. Později vznikla koncepce podzemního Duatu . Egyptologové přiznávají, že topografie podsvětí v egyptské mytologii je výjimečně složitá. Aukert (synonymum Duat ) byl rozdělen do dvanácti oblastí nebo dómů, z nichž každým  loď boha Ra prošla v určitou noční hodinu. To, co stojí za konceptem Duatu, je něco, co se dozvíte později v našem jiném článku.

.