Mechanizmus, na kterém Hórovy hůlky fungují

Mechanismus, díky kterému Hórovy hůlky působí na lidský organismus je velmi komplikovaný. Proto se pokusíme tento mechanismus vysvětlit v základních pojmech. Ale přesto přesně předložíme hlavní myšlenku tohoto procesu.

Lidé, kteří hledají vědění, jsou obeznámení s konceptem energetických schránek (obalů) které, podle určité Východní tradice, tvoří energetický systém lidské bytosti. Víme o existenci éterického těla, astrálního těla, mentálního těla a tak dále až do sedmého energetického těla. Ale existují důkazy, které dokládají, že starověcí kněží věděli o existenci několika dalších energetických těl nebo obalů, o nichž nám dnes esoterické a další školy neříkají vůbec nic. Poslední energetické tělo, které zůstává pro lidstvo stále neznámé, je schránka přes kterou má každý člověk přímý kontakt s tím, co lidé nazývají „Bohem“ nebo také „Zdrojem“ všeho vědění a energie. Skrz tuto schránku máme přímé spojení s okolním světem, tak jako jsme součástí Velkého Tvůrčího Principu. Vzhledem k tomu, že máme tuto schránku, jsem my sami v jistém směru zdrojem energie.

Podívejme se na lidskou energetickou strukturu z hlediska, která je pro dnešního člověka více přístupnější. Co lidé běžně nazývají „aurou“ nebo „biologickým polem“ je důsledek interakce vibrací různých energetických vrstev (těl) v rámci lidského energetického systému. Dosavadní názvy energetických těl v jakékoliv známé tradici nejsou nic jiného než dohodnutá konvence. Z tohoto důvodu pro zjednodušení a snadné pochopení zejména pro čtenáře, kteří nejsou obeznámení s „esoterickými“ doktrínami, budeme nazývat první energetické tělo „éterické“, druhé „astrální“, třetí „mentální (duševní)“ a tak dále.   

Lidský energetický systém se skládá z několika energetických těl (úrovní), které se liší tvarem, energetickou hustotou a vibračním rytmem (frekvencí). A co je nejdůležitější, mají různé vlastnosti.

Při zkoumání vlivů Hórových hůlek na lidský organismus bychom se měli držet prvních dvou energetických těl, které jsou přímo zodpovědné za bioenergetický rytmus a emoční (emocionální) stav člověka.

První éterické energetické tělo se skládá z vibrací a teplotních rytmů v tělesném (fyzickém) obalu člověka. Proto každý probíhající proces ve fyzickém těle se okamžitě odráží v prvním energetickém těle.

Například, zánětlivý proces začal v lokální části zad. Následuje otok a zvýšení teploty, které se okamžitě reflektují ve změněném tvaru a vibrační frekvenci odpovídající části prvního energetického těla. Proto ovlivnění této části energetického těla a korekce vibrační frekvence vede ke snížení bolestivého syndromu.

Hranice prvního energetického těla přesně kopírují tělo fyzické, formují energetickou vrstvu, která je tlustá mezi 0.3 a 2-3 metry. První energetické tělo je receptor a distributor transformované kosmické energie – prány. Prostřednictvím tohoto těla se naše fyzické tělo naplňuje vitální energií, kterou náš organismus potřebuje. Druhé energetické tělo (astrální) je zodpovědné za náš emoční stav a jakýkoli nervový nebo psychický stres vyvolá změny v tomto těle. Vzestup emocí ve stresu vede k destabilizaci struktury druhého energetického těla, což vede ke změnám, které následně vedou k nepohodlí a neuro-psychologickým problémům.   

Lidský energetický systém má centra, známá jako čakry, skrze které organismus interaguje s vnějším světem. Můžeme si představit čakru jako jakýsi energetický vír (nebo trychtýř). Transformovaná energie vesmíru, země, vody, slunečního světla vstupuje do fyzického těla prostřednictvím čaker. Čakry, které jsou bezprostředními vodiči energie, která byla zpracována v energetickém systému člověka, ji přenášejí do endokrinního systému člověka. Všechny čakry jsou spojeny s naším fyzickým tělem a jsou určitými projekcemi endokrinního systému člověka.

Hlavní energetická centra, zatímco jsou projekcí endokrinní soustavy, mají také vlastní projekce.  První čakra má projekci na nohou; sedmá čakra na dlaních. Jakmile chytneme Hórovy hůlky do rukou začne souběžně probíhat několik procesů zároveň.

EFEKT ELEKTROMAGNETICKÉ INDUKCE

Lidské bytosti jsou nedílnou součástí ekosystému a jako takové jsou hluboce závislé na jejich životním prostředí. Země jako živý organismus vytvořila speciální energeticko ekologické podmínky v jejíchž „lůně“ se všechny živé bytosti zrodily a také se zde rozvíjejí. Jakmile se začneme oddělovat od přírody, začnou se projevovat negativní dopady na naše zdraví.

Všechny životně důležité procesy v přírodě probíhají na úrovni interakce elektromagnetických polí. Jakmile vezmeme Hórovy hůlky do rukou slabé proudy přírodního původu indukované pomocí Hórových hůlek začínají působit na nervové zakončení umístěné v dlaních.  

Zpátky na počátku minulého století akademik A.V. Leontovich zjistil, že nerv má formu cylindrického kondenzátoru s vlastní indukcí. Proto přirozené proudy indukované na nervových zakončeních působí na substanci v nervových vláknech, které jsou elektrolytem s velmi složitou chemií.

Přírodní elektromagnetické vlny vyvolané na nervových zakončeních mají stimulující účinek na celý nervový systém, iniciují komplexní elektrochemické procesy, které vedou k celkové stabilizaci nervového systému.

GALVANICKÝ EFEKT

Jak asi víte, měď a zinek tvoří galvanický pár. Jakmile vezmete Hórovy hůlky do vašich rukou vytvoří se mezi nimi rozdíl potenciálu 0.8-1 voltů nškdy i více. Magnetické a elektrické pole působí účinně na krev, protože je tvořena elektricky nabitými částicemi. Jakákoliv chemická reakce v našem těle spočívá na interakci nabitých částic.

Hlavní elektrochemický parametr krve (pH) je určen počtem pozitivních elektrických nábojů nesených kladnými vodíkovými ionty v poměru k počtu negativních elektrických nábojů nesených hydroxylovými ionty (OH-). Pokud existuje stejný počet pozitivních a negativních nábojů, je krev elektricky neutrální, protože náboje opačného znaménka se navzájem vylučují. To je optimální stav nezbytný pro normální fungování organismu. V tomto stavu může pokračovat řada životně důležitých procesů (např. rozpad proteinů). Změny v poměru kladných a negativních iontů, které vznikají například v důsledku slunečních a magnetických bouří, vedou k celé řadě vážných funkčních poruch v organismu.

Přítomnost rozdílu potenciálu mezi Hórovými hůlkami má za následek proces vyvážení (harmonizace) poměru nabitých částic. Stimulace elektrickým proudem vytvořeným mezi Hórovými hůlkami povzbuzuje ATP syntézu, zlepšuje průtok krve do tkání a aktivuje určité geny doposud spící v molekulách DNA.

PIEZOELEKTRICKÝ EFEKT

Lidský organismus je jak víme, určitý druh elektrického generátoru. Když držíme Hórovy hůlky, okamžitě do nich pouštíme vlastní elektřinu. V důsledku toho a galvanického efektu dochází k polarizaci krystalů křemene v Hórových hůlkách. Při výskytu rozdílu potenciálu mezi konci krystalů dochází k mírnému rozechvění krystalové mřížky. To má za následek zvýšení energetické hladiny krystalů a aktivitu toku energie plynoucího z krystalu.

Současně rozdíl potenciálu mezi konci krystalů způsobuje výskyt elektromagnetické oscilace v širokém spektru – piezoelektrický efekt. Tato vlastnost křemene se používá v křemenných hodinkách a křemenných generátorech, které vytvářejí elektromagnetické vlny (kmity) s úžasnou stabilitou. Všechny důležité procesy v lidském organismu jsou regulovány hormonálním systémem, ve kterém hypotalamus a hypofýza hrají roli jak dirigenta, tak i interního lékaře. Slabé elektrické signály produkované hypotalamo- hypofýzovým systémem s jejichž pomocí se regulační funkce provádějí uvnitř organismu jsou zesíleny tím, že reagují na elektromagnetické kmity generované křemenem. Výsledkem je vyčlenění těch signálů a vibrací potřebných ve specifický moment k nápravě a obnově biorytmů orgánů a systémů organismu. To má zásadní význam, jelikož poruchy v biorytmech jsou přesně důvodem, proč se objevují jakékoliv poruchy v organismu.

Vzpomeňme na to, ze Hórovy hůlky jsou jakýmsi miniaturním modelem určitých energetických procesů, které se odehrávají v biosféře a prostředí člověka a pojďme se podívat hlouběji na tento jev.

Zemská kůra obsahuje asi 72% křemene. Stimulace a polarizace křemene v zemské kůře probíhá prostřednictvím neustálého šíření akustických vln a elektrických výbojů vzniklých v důsledku deformace zemské kůry, zemětřesení, sopečných výbuchů a přílivového vlivu Slunce, Měsíce a dalších planet.

Již od začátku čtyřicátých let americký fyzik Thomas Townsend Brown zjistil, že se (s průchodem kosmického záření) vyskytuje mnoho druhů žuly, která je elektricky polarizovaná, jinými slovy se chová jako galvanický článek nebo baterie. Rozdíl potenciálu může dosáhnout až 700 milivoltů, a jeho velikost se mění s hvězdnými slunečními cykly. V roce 1970 Brown dospěl k závěru, že vysokofrekvenční gravitační záření, které je stále vytvářeno astronomickými objekty ve vesmíru a zachyceno žulovými kameny, je také přeměněno na stejnosměrnou elektřinu.

Výsledkem těchto procesů je, že křemen v kůře generuje elektromagnetické oscilace v širokém spektru, vytváří elektromagnetické (energetické) prostředí, ve kterém existuje život a skrze něž dochází k interakci všech živých bytostí ve vesmíru.

Tento elektromagnetický (energetický) obal Země je nosičem oscilací spojených se zdrojem života na Zemi, který stimuluje rozvoj rozumu a četných forem života. Právě toto prostředí je skenováno alfa vlnami lidského mozku. Ale hlavním faktorem procesu mechanického působení na křemen v jádru je tzv. „Dýchání Země“. Naše planeta \"dýchá\" jako živý organismus. „Nádech“ a „výdech“ jsou doprovázeny šířením (procházení) zvláštního energetického impulsu. Tento impuls vytváří určitou elektromagnetickou vlnu, která má striktní periodu (cykličnost), a dává určitý rytmus všem procesům, které se vyskytují v biosféře a noosféře. Tento rytmus hraje velmi důležitou roli v životních funkcích planety a určuje vlastní frekvenci planety (Ren) v nízkofrekvenčním rozsahu.

Prostřednictvím harmonické rezonance a účinků indukce jsou elektromagnetické a energetické vlny Země předávány (přenášeny) na Hórovy hůlky a na energetickou strukturu člověka, což vytváří stimulující účinek na organismus jako celek (nápravu biologických rytmů).

Současně, když držíme Hórovy hůlky v naších rukou, pod vlivem lidského biologického pole skrz projekce odpovídajících energetických center umístěných v dlaních, začnou se aktivovat 6. a 7. čakra a 6. a 7. energetické struktury (těla) spojené s těmito čakrami. Na fyzické úrovni dochází ke stimulaci hypotalamu a hypofýzy, neboť jsou projekcemi těchto energetických center ve fyzickém těle člověka. Aktivací těchto energetických center vede k aktivaci poslední energetické schránky, která prozatím není známá pro lidstvo a organismus začíná přijímat energii přímo ze „Zdroje“.

Text tohoto papyru, který prakticky ztratil význam starověké doktríny, říká o dvou „vodních jezerech“ (nádrže nebo válce s energií). Božská stráž (na levo) symbolizuje požehnání k překonání překážky v Duatu. Podmínka a čin tohoto překonáni, v symbolickém jazyce textu, je vyjádřena dotknutím se dvou bazénů energie (dvě hůlky), rukama (projekce hypotalamu a hypofýzy uprostřed dlaní).

Energie vycházející z krystalů v hůlkách a ze „Zdroje“, tj. víceúrovňového a vícerozměrného lidského energetického systému, plus piezoelektrické energie generované křemennými krystaly ve výplni Hórových hůlek, tvoří energetický obal kolem těla. Tento „pranický obal“, který má elektromagnetickou složku a vibruje frekvencí danou hypotalamem a hypofýzou prostřednictvím jejich projekcí, které jsou umístěné ve středu dlaní, koriguje veškerou energetickou strukturu uživatele Hórových hůlek, což příznivě působí na celý organismus.

Podstata tohoto fenoménu, který můžeme pozorovat je, že v okamžiku, kdy Hórovy hůlky interagují s procesy uvnitř organismu (na pozadí polarizačního procesu) se přizpůsobí uživateli Hórových hůlek, pak organismus sám nastaví vibrace a rytmus v ten správný čas. Rytmus je diktován charakteristickou vibrací daného člověka, určitým druhem individuálního kódu. Tato vibrace daného člověka je právě ta, která interaguje s krystalem a způsobuje, že krystalová mřížka rezonuje a nastavuje požadovaný rytmus. Tento rytmus (individuální vibrace) funguje jako startovací motor v autech, který poskytuje impuls. Tento impuls pak začne proces, který postupně rozvibruje Hórovy hůlky na příslušné frekvenci. Hórovy hůlky vytvářejí a udržují energetický obal, který s pomocí požadované vibrační frekvence iniciuje proces samo léčení (sebe nápravy). Tok energie, který prochází sedmou čakrou, se přeměňuje na proudění vibrací s určitou frekvencí a harmonizuje tak energetický obal (auru) a vyrovnává ji.

Klíčovým faktorem v daném procesu je, že stimulace hypotalamo-hypofýzového systému (HHS) zesiluje „osobní vibrace“, které ve skutečnosti představují kód individuálního (osobního) přístupu ke „kosmickému zdroji energie“, vyvolávají zvyšování účinnosti transformace a vstřebání energetického toku přicházejícího do člověka prostřednictvím 7. čakry energetickým a endokrinním systémem.

Třetí, „mentální“ energetické tělo je spojeno s tím, co lidé spojují s konceptem „duše“ (psychologický stav člověka). Harmonizace tohoto energetického těla za pomoci Hórových hůlek vytváří předpoklady nezbytné pro stabilizaci a rozvoj mentálních schopností.

Základní pořadí, podle kterého Hórovy hůlky pracují, je následující:

Pomocí galvanických a piezoelektrických efektů (zvýšení energetické hladiny krystalů v náplni Hórových hůlek), které stimulují 6. a 7. energetické centrum, působí Hórovy hůlky na centrální nervový systém. Z centrálního nervového systému přichází impulz k hypotalamu, od hypotalamu k hypofýze. Pak do endokrinního systému (sekreční žlázy), pak do orgánů. Reverzní reakce probíhá dvěma cestami:

1. Z endokrinního systému do centrálního nervového systému.

2. Prostřednictvím stavu orgánů na centrální nervový systém.

Informace o stavu sekrečních orgánů a poruchách vnitřních orgánů, jsou předávány z endokrinního systému a orgánů do centrálního nervového systému. Když tyto informace dostane, centrální nervový systém nasměruje signály na hypotalamus a hypofýzu, které naopak aktivují funkce samo-léčení a regenerace, jestliže tyto funkce organismu nejsou utlačovány z důvodu nedostatečné průchodnosti signálu způsobené narušením frekvence vibrací odpovídajících (relevantních) energetických kanálů.

V případě nedostatečného fungování energetických kanálů získává energetický obal vytvářený Hórovými hůlkami vibrujícími na frekvenci diktovanou hypotalamem a hypofýzou a tím pádem přebírá zprostředkovatelskou roli, která přenáší blokovaný signál a stimuluje funkce samo-léčení a regenerace.

K nápravě patologických stavů, které se tvořily po dobu několika let, potřebuje organismus a Hórovy hůlky dostatečný čas. Proto by měl s Hórovými hůlkami uživatel pracovat pravidelně a co možná po nejdelší dobu. Hluboká korekce vyžadovaná pro vážné problémy může trvat několik měsíců. Nezapomínejte, že strávíme roky tím, že si tvoříme naše problémy. Nemusíte se obávat, jestliže nemáte rychlé výsledky.

Více pak najdete v knížce Valery Uvarova zde: 

http://wands.ru/attachments/article/89/Wands_2010.pdf

Nebo také v příručce pro uživatele na tomto odkazu.