Apofisův faktor

Tento článek má mimořádný význam, jelikož osvětluje důvody, které nás vedly k zahájení výzkumu v oblasti paleovědy a paleotechnologie. Tyto dvě oblasti jsou sdruženy pod obecným názvem projektu Wands of Horus (Hórovy hůlky). Kompletní verze je publikována v knize The Wands of Horus, kterou připravila Akademie národní bezpečnosti Ruska. Níže popsané starověké egyptské znalosti přímo souvisejí s bezpečností lidské bytosti a samotnými základy jejích duchovních a etických nauk. Znalosti, kterých se zde dotkneme, jsou klíčem k duchovnímu osvícení a cestou, jíž nakonec projde celé lidstvo.

Než se dostaneme k hlavnímu tématu, je potřeba uvést zásadní poznámku:

Lidstvo vyvolalo řetězec událostí, jejichž povahu není samo schopné okamžitě uchopit. Díky své duševní lenosti lidé svěřili tzv. duchovním mentorům to, co by měli být schopni dělat a vnímat sami. Tito duchovní „učitelé“ pak v rámci všeobecné srozumitelnosti zjednodušili zbytky drahocenných znalostí až ad absurdum. V poměrně blízké budoucnosti budou mnohá existující učení již naprosto zdiskreditována a lidstvo začne upadat do další hluboké duchovní stagnace, ze které vede jen dlouhá a strastiplná cesta. Odpovědnost spočívá přímo na ramenou té části sebevědomé lidské populace, která při úsilí o duchovní růst nevěnovala pozornost důležitým varováním ukrytým hluboko ve starověku. Aniž by o tom věděli, octli se tak všichni praktikující tváří v tvář nebezpečí, které stále nevidí, ale které již vstoupilo do jejich životů skrze požehnání učitelů, jež uctívají.

Někteří z „pokročilých“ za to již zaplatili vysokou cenou, aniž by vůbec měli příležitost uvědomit si, co se s nimi stalo. Stejný osud stále čeká na ostatní, a to hlavně fanaticky smýšlející učence.

Apop (Apofis)

Faktor kosmického Zákona

Několik částí „The Chapters of Coming Forth by Day“ –  nesprávně označovaných jako „Kniha mrtvých“ – obsahuje texty, jež poukazují na existenci faktorů řídících určité aspekty každodenní existence Stvořitele a lidské bytosti. Každá lidská bytost je projekcí „stvořenou“ ve shodě s genetickým kódem, který sdílí se Stvořitelem. Tento fakt se týká především procesu poznávání.

„Loď miliónu let“ neboli také „Bárka boha RA“

V centru staroegyptského duchovního chápání světa leží „Loď miliónů let“. Na ní se plaví „devět velkých bohů“ vedených bohem Ra, který sám sebe stvořil z Nun\"\" , prapůvodní energie. Plavba \"bohů v Bárce boha Ra\" symbolizuje proces poznávání.

„Plachtění“ znamená začátek pohybu ve vesmíru. Pohyb předpokládá, že události se odehrávají v prostoru a čase. Vesmír tedy začíná existovat jako masa pohybujících se jsoucen. Na cestě od „Temnoty ke Světlu“ (cestě poznávání) čeká na boha Ra a všechny dobré duše řada nebezpečí. Tato nebezpečí ztělesňují gigantičtí hadi, jejichž vůdcem je Apofis (Apop). \"\". Neustále v blízkosti, Apofis symbolizuje odvěkou hrozbu visící nad člunem a jeho posádkou.

Bárka boha Ra pronásledována Apofisem

Podívejme se stručně na význam tohoto obrazu a logiku, kterou kněží skrze tento obraz – zprávu prezentovali.

Znázorněním Apofise jako symbolu síly nepřátelské vůči bohu Ra kněží vyjádřili velmi důležité varování o existenci Zákona – zvláštní charakteristice přírody kolem Ra. Máme-li na paměti, že prostředí, kterým loď pluje, je tělo Ra, (mýtus o „stvoření“ světa přímo říká: „… Ra (Atum) vytvořil vše, co vzniklo z jeho podstaty a on byl uvnitř svého stvoření, jako ve svém těle...“), pak je Apofis projevem vyššího „naduniverzálního“ Zákona. Had je jeho vyslanec, který sleduje všechny fáze cesty boha Ra. Pouze moudrost v podobě Djhuty (Thoth), která je přítomná v člunu, a přísné dodržování zákona v podobě Ma\'at, umožňují další cestu. Při jakémkoliv porušení zákona Apofis spolkne boha Ra (lidskou bytost) pokračujícího cestou „od Temnoty ke Světlu“.

Book of gates (Kniha bran), druhý díl, třetí hodina, střední registr, Bárka boha Ra.

Soudě dle významu textů symbolizuje Apofis Zákon určité naduniverzální povahy, jehož dodržování umožňuje plavbu lodi Boha Ra. Dále můžeme Apofise chápat jako personifikaci imunitního systému přírody, tedy určitých vlastností a logiky, které musí „Ra a všechny dobré duše“ brát v potaz a přihlížet k nim, aby mohli pokračovat v plavbě.

Viněta z papyru Nun. Nun v Bárce boha Ra

Konečný cíl faraóna či kněze měl být vystoupat do nebe a tam, v nekonečném prostoru hvězd, se plavit spolu s bohem Slunce Ra na „Lodi miliónů let“. To je přímá známka toho, že zákon, jehož vyslancem je Apofis, platí také pro lidské bytosti, protože imunitní systém člověka je projekcí imunitního systému Vesmíru, jenž je tělem Stvořitele.

Viněta zobrazující Boha obklopeného hadem Apofisem

Nejdůležitější varování ze všech, která kněží obrazně vyjádřili v podobě Apofise, se týká té části lidstva, která je fanaticky posedlá rozvojem vědomí, své energie a růstem vlastních schopností, a to prostřednictvím různých cvičení, která vyvolávají zvláštní stavy vědomí za využití proudění „kosmické energie“. Při vstupu do interakce s energiemi vyššího řádu se člověk, aniž by si toho byl vědom, stane nositelem těch energií, které postupně začnou reorganizovat energetický systém člověka.

Výsledkem je, že na genetické úrovni jsou v osobě iniciovány mutační procesy, které jsou doprovázeny přechodem energetického systému člověka na další úroveň. Tento proces, který není možné psychicky ovládat silou vůle, byl v centru zájmu starověkých kněží. Jádrem tohoto procesu je, že v začátku transformačních procesů, doprovázených formováním nového energetického systému, tělo vždy projde fází spontánního dělení buněk v organismu. Lékařsky je tento proces znám jako rakovina.

Jaké důsledky mají na lidský organismus energie využívané při praktikování léčitelství ukazují výsledky statistické analýzy, kterou provedli odborníci z ruské Akademie národní bezpečnosti.

Během sedmi až deseti let po absolvování školy léčitelství mnoho diplomovaných specialistů, kteří se aktivně zabývají léčebnou praxí, zemřelo na onkologická onemocnění. To se týká nejen léčitelů, ale také myšlenkových vůdců duchovních a ezoterických škol. Je zarážející, že tak známé a uznávané autority jako Sri Djuddu Krishnamurti, Romana Maharishi, Sri Ramakrishna, Sri Aurobindo, Matka (Mirra Alfassa), Madame Blavatsky, Helena Roerich, Nisargadatta Maharaj, Vanga Dimitrova, Osho (Bhagwan Shree Rajneesh ), Castaneda a mnoho dalších také podlehlo rakovině. Neznalost Zákona zjevně nezbavuje lidské bytosti povinnosti tento Zákon dodržovat, a to včetně samotného boha Ra!

Na tomto pozadí začínáme chápat původ vnitřního blokovacího mechanismu, jejž nalézáme u množství lidí, kteří se zajímají o esoterické praktiky, ale včas se svého zájmu vzdávají. Pomáhá nám také vysvětlit zcela negativní postoj pravoslavné církve k okultním vědám, poznání nadpřirozených sil, astrální praxe a práce s jemnými energiemi. Kořeny tohoto nepřijetí spočívají ve starém kněžském varování, které se odráží v jedné epizodě biblického příběhu.

Poté, co Adam a Eva na výzvu „hada“ ochutnali ovoce stromu poznání, je Bůh vyhnal z ráje a stali se smrtelnými. Již jsme zmínili, že ve starověkém filozofickém pohledu na svět byl proces poznání symbolizován plavbou „bohů v lodi Ra“. Z tohoto příběhu vyplývá, že proces získávání znalostí je dobrý. Nicméně z biblického popisu zjišťujeme, že na poznání něco není správně, jelikož čin Adama a Evy Boha rozhněval. Proč by jim jinak dovolil jíst ovoce všech stromů rostoucích v Edenově zahradě s výjimkou Stromu poznání? Náš pohled na tuto na první pohled dvojznačnou biblickou epizodu se mění ve světle varování, které zanechali egyptští kněží. Neuvědomělý pohyb na cestě poznání s sebou přináší rizika, a to nejen z etického hlediska. Pokud během studia ezoterických věd vstoupíme do vyšších energetických sfér, nastanou v našem těle změny, které, nejsme-li na ně dostatečně připraveni, vedou k předčasné smrti. Vznik rakoviny je reakcí imunitního systému na přebudování vnitřního energetického systému, ke kterému dojde při nevyvážené interakci s energiemi vyššího řádu. V takové situaci se imunitní systém zachová nečekaným způsobem. V reakci na změny energetického stavu člověka zahájí imunitní systém „program“ zaměřený na sebezničení organizmu. To vše je důsledek nezohlednění genetických zvláštností energetických těles během rozvíjení znalostí a schopností. Tento jev se týká všech, kteří se vydávají na cestu sebezdokonalení, a je právě hlavním poselstvím kněží, které umístili do Apofisova příběhu jako varování, varování o existenci Kosmického zákona, jenž musí být na cestě poznání dodržován. Tento Zákon nazýváme Apofisovým faktorem. Pokud se člověk vydá na cestu poznání a nezohledňuje Apofisův faktor a zároveň nemá k dispozici vhodnou technologii pro stabilizaci celého procesu, čeká ho nevyhnutelně špatný výsledek.

Cvičení vykonávaná v chrámových komplexech a pyramidách byla pro kněze či faraóna ústředním prvkem při duchovní transformaci. Tato cvičení byla doprovázena mocným energetickým potenciálem. Energie, získaná během výcviku, způsobovala zásadní změny v energetické struktuře jedince, proto musela být vhodně stabilizována do podoby přijatelné pro energetickou strukturu dané osoby. Transformace energie probíhala na hluboké energetické úrovni a docházelo při ní k synchronizaci individuálního energetického systému s mateřským energetickým systémem, tedy Zemí.

Viněta z papyru Nun. Kněz při odhánění Apofise drží Hórovu hůlku.

Nyní se zastavíme u dalšího velmi důležitého bodu – používání Hórových hůlek a pyramid starověkými kněžími. Myšlenka na vytvoření těchto nástrojů jim byla vnuknuta civilizací na vyšší vývojové úrovni, a to bezpochyby kosmického původu, jelikož pravděpodobnost, že lidé na Zemi by tyto složité mechanismy objevili za pomoci empirických metod, je extrémně malá.

Hórovy hůlky a pyramidy jsou konstruovány tak, aby stabilizovaly energii, s níž člověk manipuluje, a předešlo se tím vzniku rakoviny (tedy aby přemohl Apofise). Všechny terapeutické vlastnosti, které „Hórovy hůlky“ a pyramidy mají, jsou jednoduše doprovodným účinkem tohoto hlavního účelu. Kněží starověku byli v podstatě zdraví lidé, které užíváním Hórových hůlek sledovali jiné, důležitější cíle.

Kniha bran, druhý díl (P), třetí hodina (H), scény 9, 11, 13, bohové ve svatyni, sluneční bárka, Atum podrobující si Apofise

Funkce Hórových hůlek zdaleka překračují možnosti užití, které v současnosti ovládáme. Přímým důkazem, že tyto hůlky měly ve starověkém Egyptě nejvyšší možnou hodnotu, je fakt, že jsou nejčastěji nacházeným prvkem na sochách faraonů a kněžích.

Opět je třeba zdůraznit, že dosud neexistuje žádná jiná technologie, která by nám pomohla vyřešit tak závažný úkol, jak bylo předloženo výše. Nemůže nám pomoci žádná známá meditační, modlitební či energeticky orientovaná bezpečnostní technika.

Klíčovým bodem je, že stabilizace energetického potenciálu pomocí Hórových hůlek a pyramid vyvolává zpomalení autoimunitních procesů. Systematické užívání Hórových hůlek a energie pyramid má v důsledku pozitivní vliv nejen na zdraví, ale také na délku života. Nepřímo je tento účinek popsán ve starých textech, které nám říkají, že před povodněmi lidé žili po staletí a čerpali zdraví z „pramene vod života“, což je odkaz k pyramidám a bio-stimulátorům známých jako Hórovy hůlky. Proto mohou být Hórovy hůlky a pyramidy použity jako profylaktické opatření, jako prostředek ochrany před rakovinou.

Tato domněnka byla potvrzena také praktickými vědeckými experimenty. Pacient trpící rakovinou byl ponechán po dobu dvanácti dnů ve vnitřním poli pyramidy. Po této době bylo možné pozorovat znatelné zpomalení procesu onemocnění, zlepšení celkového stavu a významné snížení tvorby povrchových nádorů. Zpomalení autoimunitních procesů lze také pozorovat při systematickém používání Hórových hůlek.

Závěry z analýzy starověkých textů a obrazů jsou zřejmé a zpochybňují reputaci škol „kosmoenergetiky“ a dalších trendů na celém světě, které nerozpoznávají nebezpečí nesprávné metodiky. Toto nebezpečí vstoupilo nejen do života „adeptů“ výše uvedených doktrín a nauk, ale i životů těch, kterým předávají tyto vědomosti, lidem, kteří nemají ponětí o starodávném varování o hrozbě visící přímo nad nimi. Tato neustále přítomná hrozba je důvodem, proč byly Hórovy hůlky a pyramidy neoddělitelnou součástí života kněží a faraonů a proč se od nich nikdy neodlučovali. Používali je k nápravě následků slunečních a magnetických bouří, stabilizovali jimi energetické procesy a synchronizovali tak své vlastní energetické systémy s energetickými systémy Země. S těmito nástroji kněží mohli projít „hranicí smrti“ a rozvíjet výjimečné schopnosti bez poškození svého zdraví.

Lidé, kteří nyní pracují s jemnými energiemi, by měli dle doporučení kněží neprodleně začít používat vhodné nástroje, tedy Hórovy hůlky a pyramidy, aby mohli stabilizovat svůj energetický potenciál. To jim na jedné straně umožní odvrátit nežádoucí následky objevující se při nesprávné manipulaci s energiemi, na druhé straně jim tyto nástroje pomohou pozdvihnout výsledky jejich praktických a meditativních aktivit na vyšší úroveň.

Po dešifrování varování zanechaného kněžími starověkého Egypta, odborníci Akademie pro národní bezpečnost Ruska považují za nezbytné předat tyto poznatky dále široké veřejnosti.

Avšak přestože byl již identifikován tento mimořádně důležitý přírodní jev, o němž nás varovali naši vzdálení předci, předpokládáme, že reakce některých lidí bude agresivní nesouhlas. Nuže, čtenáře, kteří se nacházejí na cestě sebepoznávání, jsme varovali před možnými následky praktik, které nezohledňují specifika lidského energetického systému. Nicméně respektujeme právo těch, kteří zpochybňují naše argumenty, aby sami na sobě zažili Apofisův faktor. Od okamžiku, kdy si přečtou náš výzkumný materiál, spočívá odpovědnost za ignorování popsaného varování jen a jen na nich.