Za jakým účelem byly vytvořeny Hórovy hůlky?

 

Synchronizování energetických těl

Během „spojení s bohy“ v pyramidách získali kněží starověkého Egypta určitou část spirituálního dědictví.

Neoddělitelnou součástí obřadů duchovní transformace kněží či faraonů prováděné v chrámových komplexech bylo „zasvěcení“ či „obětavé oddávání se“. Toto „oddávání se“ odhalovalo zasvěceným jinou realitu světa a přinášelo s sebou obrovský energetický a informační potenciál. To, s čím se kněz během tohoto „spojení s bohy“ setkal, změnilo jeho pohled na vesmír, jeho postoj ke světu i lidem. Osoba, která takové spojení prožila, se vrátila s pozměněným vědomím a rozvinuly se u ní určité abnormální schopnosti.

Kniha Země, část A, personifikace energie, energetické hodiny.

Aby „zasvěcení“ bylo úspěšné, musel kněz nebo faraon podstoupit speciální přípravu – očistit svůj organizmus od nečistot pomocí půstu a pročištění střev. Poté musel budoucí zasvěcenec harmonizovat svůj nervově-emocionální stav. Vnitřního klidu (bez něhož by zasvěcení mělo naopak negativní účinky), jež je často zmiňován v textech The Chapters of Coming Forth by Day, bylo dosahováno synchronizací individuální bio-energetického rytmu s rytmem energetického systému Země.

Současné školy duchovního rozvoje opomíjejí ve svých praktických i vzdělávacích programech zásadní prvek, a tím je znalost základních vlastností systému Lidská bytost – Země – Vesmír. Vlastnosti tohoto systému determinují výběr správné metody k rozvoji vědomí, její přijatelnost a účinnost. V důsledku pak nebývají zohledňovány velmi důležité zvláštnosti lidské genetiky, které umožňují objevit a aktivovat speciální schopnosti správným způsobem, bez ohrožení života dané osoby. To je možné pouze pokud je energetická struktura člověka synchronizována s energetickou strukturou Země, a to v souladu s modelem, jež reflektuje přirozenou povahu jejich energetických těl.

Všechny současné školy parapsychologie, mimotělních zkušeností, vzdáleného pozorování, znovuzrození, rozvoje alternativního vnímání, kosmoenergetiky, psychotréninku postrádají právě tuto velmi podstatnou přípravnou fázi, která byla součástí „kněžských škol“ starověku.

Špatná situace, která dnes panuje v oblasti duchovního rozvoje, je o to horší, že je tyto duchovní tréninky jsou založeny na konceptu postupného ovládání schopností (krok za krokem), který je v rozporu s praktikami uvedenými výše. Dodržováním tohoto stereotypu se tak lidé postupně dostávají do pasti, z níž se sami nemohou vymanit. Následky takových praktik, které nezohledňují genetické zvláštnosti energetických těl, pak ve výsledku nejen že nepřinesou žádné výsledky, ale v horších případech mohou mít i velmi škodlivé účinky. Právě z tohoto důvodu se mnohá světová náboženství dívají na tyto praktiky jako na škodlivé kacířství. Tento postoj je pak jakousi nevědomou obrannou reakcí na nebezpečí, které lidé již nerozpoznávají, jelikož k tomu dávno ztratili potřebné znalosti.

Co je základním kamenem tohoto poznání?

Toto vědění je založeno na nauce „strukturální jednoty Lidské bytosti a Vesmíru“, která formovala starověké vnímání světa.

Kniha Země, část A, personifikace energetických hodin. Sedm sfér symbolizujících sedm energetických těl (nebes)

V hierarchii životodárné povahy Vesmíru je lidská bytost dítětem Země. Tedy Země, a nikoliv Vesmír, dala život pozemskému lidstvu. Proto energetická struktura člověka odráží energetickou strukturu Země jakožto svého mateřského organizmu. Lidská bytost má materiální tělo a stejně tak i Země. Lidská bytost má sedm energetických těl se zdvojením těch nejdůležitějších systémů organizmu, Země má pak také sedm energetických těl. Zde paralely končí.

V současnosti mají energetická těla lidí obrovský význam. Individuální energetická struktura se skládá z počtu energetických těl, která obsahují (zdvojené) matrice nejdůležitějších systémů v lidském organizmu (oběhový, endokrinní, nervový) s výjimkou zažívacího systému, který nemá v žádném lidském energetickém těle zdvojení.

Nyní se blíže podíváme na první tři energetická těla lidské bytosti, jelikož právě ta hrála klíčovou roli při přípravě kněží na „spojení s bohy“. Pokud zobrazíme energetický systém člověka jako sérii trojrozměrných hologramů a odstraníme z ní první energetické tělo, uvidíme ve zobrazení matrici systému energetických kanálů. Přesným kopírováním oběhového systému vytváří velmi složitě větvená síť energetických kanálů jakýsi rámec (matrici), energetickou kostru člověka. Během procesu formování organizmu „obrůstají“ – kopírují – biologické tkáně matrici energetických kanálů a vytvářejí tak oběhový systém.

V oběhovém systému fungují cévy jako kanálky, jimiž proudí krev. Kdežto energetické kanály, základní cévy, vibrují na určité frekvenci a vytvářejí tak strukturu biologické vody obsažené v krvi a zároveň jí propůjčují speciální vlastnosti. Tento faktor je nesmírně důležitý pro mechanizmus metabolismu a hormonálních procesů, které v živém organizmu zajišťují regulační procesy.

Analogicky pak můžeme postupovat s druhým energetickým (astrálním) tělem. Jestliže vyjmeme ze zobrazení toto energetické tělo, získáme (zdvojenou) matrici sympatického periferního nervového systému. Oddělíme-li dále třetí (mentální) složku z energetického systému člověka, dostáváme matrici sympatického periferního i centrálního nervového systému. Jakákoliv forma nervového nebo emočního napětí vyvolává změny ve druhém a třetím energetickém těle (narušením vibračních rytmů). Tyto změny pak vedou k destabilizaci energetické struktury druhého a třetího energetického těla, což následně způsobuje nepohodlí a nervové a psychické poruchy.

Z výše uvedených důvodů jsou tato tři energetická těla přímo zodpovědná za činnost bio-energetických rytmů a náš nervově-emoční stav.

Podstata této důležité části starověkého vědění tkví v tomto:

Geneticky je lidská bytost stvořena tak, že pokud jsou její energetické a biologické rytmy v normě, začíná její energetický systém a vědomí spontánně interagovat (synchronizovat se) s energeticko-informačním systémem Země. V této osobě se pak začínají probouzet určité psychické schopnosti – jasnozřivost či jasnovidnost. Děje se tak naprosto přirozeným způsobem a spontánně.

Jedná se o genetickou zvláštnost, která způsobuje, že pokud se energetický systém člověka spontánně synchronizuje, začíná postupně rezonovat se systémem Země. Nejprve první energetické tělo, pak druhé a následně osoba nezvratně upadá do „pasti“. Jedná se o nevyhnutelný výsledek jakéhokoliv cvičení nebo praktikování směřujícího k aktivaci energetického (skrytého) potenciálu člověka. Z toho důvodu je možné s jistotou konstatovat, že všichni jasnovidci či ti, kteří navazovali „kontakty“, bez výjimky ve skutečnosti čerpají informace z (astrální) „sítě“ energeticko-informační struktury. Což determinuje kvalitu, respektive nedostatek kvality těchto informací. Během historie způsobily informace z těchto zdrojů několikrát takovou škodu lidstvu, že Židé dokonce zavedli trest smrti pro proroky, jejichž předpovědi se nevyplnily.

Ztráta znalostí o genetických zvláštnostech energetických těl a potřeba synchronizovat je tím správným způsobem ovšem neposkytuje možnost vyhnout se nešťastným výsledkům.

Převážná většina jasnovidců, proroků, věštců, předpovídatelů budoucnosti a dalších „guru“ hrubě nesouhlasí s touto pravdou. Přesto, fakta zůstávají neoblomná a pravda zůstane pravdou, jakkoliv hořká se může zdát. Jedná se o problém lidstva trvající již mnohá tisíciletí.

Ve starověku tento problém překonávali následovně.

Kniha Země, část A. Přestože význam této části textu zůstává pro egyptology záhadou, popisuje technologii užívanou k aktivování energetických center (červené kruhy) lidské bytosti a jejich synchronizaci s energetickou strukturou Země. Tři červené postavy v pravém horním rohu symbolizují tři energetická těla, která mají být synchronizována.

Znalosti, které přinesli do Egypta „Shemsu-Heru“ dávno před jeho vrcholem a které položily základy starověkých egyptských technologií, daleko přesahovaly hranice toho, co ovládáme dnes. Kněžím starověkého Egypta se podařilo napravit nerovnováhu a obnovit bio-energetické rytmy organizmu, které hrají přední roli v evoluci lidské bytosti a jejích schopností, a to skrze synchronizace individuálních energetických systému se systémem Země.

Synchronizovali vibrační rytmy prvních tří energetických těl Země s bio-energetickými rytmy prvních tří energetických těl člověka. A to proto, že právě ty jsou zodpovědné za stav bio-energetických rytmů a nervového a emočního systému.

Je extrémně důležitou genetickou zvláštností lidských energetických těl, že nesmí být synchronizovány postupně (první tělo, následně druhé a třetí), ale všechna energetická těla musí být synchronizována s těmi zemskými zároveň!

K nápravě bio-energetických rytmů člověka a jejich synchronizování s rytmy Země používali starověcí egyptští kněží Hórovy hůlky. Hórovy hůlky na jedné straně využívají vibrací na frekvenci hypotalamu a hypofýzy, na druhé straně indukují samy kmitání zemského energetického systému, čímž vibrace zesilují a obnovují a synchronizují tak současně bio-energetické rytmy všech prvních tří energetických těl člověka a Země. Tímto je možné se vyhnout komplikacím, které plynou ze spontánní a postupné synchronizace energetických těl.

Vzhledem k tomu, že druhé a třetí energetické tělo obsahuje matrice periferního a centrálního nervového systému, 100 % pravidelných uživatelů Hórových hůlek po dvou týdnech vykazuje stabilizaci (celkové zklidnění) nervového systému. V procesu obnovy rytmů všech tří energetických těl, jsou normalizovány biorytmy celého organizmu, což vede ke:

  • zlepšení cirkulace krve

  • zlepšení funkcí vnitřních orgánů

  • obecné nápravě bio-energetických rytmů (biopole)

  • stabilizaci nervového systému vedoucí ke stavu vnitřního klidu a harmonie.

Experimenty prováděné mnoho let potvrdily, že pravidelná práce s Hórovými hůlkami obnovuje vibrační rytmy, vede k dosažení vnitřní rovnováhy a harmonizace psychicko-emočního stavu dané osoby. To vše je rozhodující podmínka pro správnou přípravu kněží a faraonů na „spojení s bohy“.

Hórovy hůlky jsou v podstatě nástroje sloužící k synchronizaci lidských a zemských biorytmů. V důsledku pak, jsou-li užívány pravidelně, umožňují uživateli získat výjimečné schopnosti.

Následující část tohoto výňatku je obzvláště důležitá. Plná verze je publikována v knize s názvem The Hierophant, kterou připravila k vydání Ruská akademie národní bezpečnosti. Předložené znalosti starověkého Egypta se přímo dotýkají bezpečnosti jednotlivce a samých základů jeho duchovních a etických nauk. Pro nás, kdo jsme zapomněli na své kořeny, hraje níže popsané poznání rozhodující roli.

Když jsme díky své duchovní lenosti svěřili to, co jsme měli sami dělat a vnímat, „duchovním mentorům“, kteří znehodnotili úlomky poznání tím, že ho zredukovali ad absurdum, lidstvo v důsledku vyvolalo sérii událostí, jejichž povahu nebylo schopné okamžitě posoudit. Již v nedaleké budoucnosti bude mnoho současných učitelů absolutně zdiskreditováno a lidstvo začne upadat do dalšího období hluboké letargie, z níž vede dlouhá a bolestivá cesta. Zodpovědnost za tento stav leží na ramenou té části sebevědomého lidstva, která, zatímco se snaží o duchovní růst, nevěnuje pozornost důležitým varováním zanechaným v hlubokém starověku. Aniž by si to uvědomovali, stojí všichni praktikující tváří v tvář nebezpečí, které stále nevidí, avšak které už vstoupilo do jejich životů s požehnáním učitelů, které uctívají.

Někteří z „pokročilých“ už zaplatili vysokou cenu, aniž by pochopili, co se jim ve skutečnosti stalo. Stejný osud čeká všechny ostatní, obzvláště pak fanaticky smýšlející učence.